IVO-granskning på äldreboenden i Tibro visar att covid-19-sjuka fått god vård

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

2 februari 2021

Socialtjänsten

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har granskat Tibro kommuns vård av covid-19-sjuka vårdtagare. Myndigheten har inte uppmärksammat några brister utan bedömer att de som drabbats av covid-19 som bor på kommunens särskilda boenden har fått omsorgsfull vård av god kvalitet.

– Vi är så glada för det här beskedet. Vi är verkligen tacksamma över det fina arbete som kommunens sjuksköterskor, rehabpersonal, covid-team och övrig personal har utfört under pandemin, säger socialchef Anneli Maaranen.

Del av nationell granskning

IVO har genomfört en nationell granskning av om äldre på särskilda boenden har fått medicinsk vård och behandling utifrån individuella behov vid misstänkt eller konstaterad covid-19. Tillsynen inleddes för att det framkommit uppgifter om att covid-19-sjuka äldre på landets särskilda boenden inte fått god vård och behandling. Samtliga regioner och kommuner, som har ett delat ansvar för den medicinska vården på särskilda boenden, samt ett antal privata vårdgivare har omfattats av granskningen.

Fördjupad granskning på Tibroboenden

I Tibro, som är en kommun som drabbats hårt av covid-19-pandemin, har en fördjupad tillsyn genomförts på äldreboendena Bonargården och Brittgården.

Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska, sjuksköterskorna på de granskade äldreboendena och Närhälsans chef och ansvarig hemsjukvårdsläkare har intervjuats och samtliga patientjournaler har granskats.

God kvalitet på vården

IVO har granskat hur covid-19-vården i Tibro har bedrivits och med det som grund har myndigheten kunnat konstatera att kommunens arbetssätt, bemanning och personalens kompetens har inneburit att covid-19-drabbade vårdtagare på de berörda boendena har fått en sakkunnig och omsorgsfull vård av god kvalitet. Alla med misstänkt eller bekräftad covid-19 har fått sitt tillstånd bedömt regelbundet och fått individuellt anpassad vård.

Individuella bedömningar

– Våra sjuksköterskor har gjort medicinska bedömningar av alla vårdtagare som uppvisat symptom på covid-19 på plats och regelmässigt kontaktat Närhälsans hemsjukvårdsläkare så att en gemensam bedömning av vårdbehovet kunnat göras. Sjuksköterskorna har dagligen följt upp och bedömt vårdtagarnas tillstånd och vårdbehov och haft en hög fysisk närvaro hos vårdtagarna, berättar Annicka Klar, som är medicinskt ansvarig sjuksköterska i Tibro kommun.

– Trots att vi periodvis haft en ansträngande situation med många covid-19-sjuka patienter och hög sjukfrånvaro så har vi hela tiden lyckats ha en hög närvaro av legitimerad vårdpersonal runt patienterna och det har haft en avgörande betydelse för vårdkvaliteten, säger Forozan Magouli, som är chef för sjuksköterskeenheten och ansvarig för kommunens covid-19-team.

Avgörande teamarbete och flexibilitet     

Det nära samarbetet mellan kommunens sjuksköterskeenhet, rehabenhet och personalen på äldreboendena har haft en avgörande betydelse för att kunna ge alla covid-19-sjuka vårdtagare en så bra vård som möjligt. Lika viktigt har det väl fungerande samarbetet med Västra Götalandsregionen varit.  

– Vi enhetschefer har hela tiden haft en öppen dialog sinsemellan och hjälpts åt med verksamhetsplanering och bemanning och så har vi väl sammansvetsade personalgrupper som verkligen har ställt upp, säger Jenny Johansson, som är chef för rehabenheten.

– Vi är så stolta och tacksamma över vår personals fantastiska engagemang och insatser, fortsätter Forozan Magouli.

– Samarbetet med regionen har självklart bidragit till att vi har kunnat ge en god medicinsk vård och behandling, poängterar Annicka Klar.

– Teamarbetet mellan den legitimerade vårdpersonalen, omvårdnadspersonalen och  hemsjukvårdsläkaren har fungerat väldigt bra trots de stora utmaningarna som vi ställts inför under pandemin. Alla inblandade tar verkligen sitt fulla ansvar, fastslår vård- och omsorgschefen Rikard Strömqvist.