Nya riktlinjer för kommunikation den 1 november

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

1 november 2019

Kommunnyheter, IT och kommunikation

Kommunstyrelsen har antagit kommunövergripande riktlinjer för kommunikation, som börjar gälla den 1 november. Riktlinjerna anger inriktningen på kommunikationsarbetet i Tibro kommun och tydliggör chefers och medarbetares kommunikationsansvar.

En kommun har en lagstadgad skyldighet att informera om sina verksamheter. Invånarna behöver förstå kommunens information för att kunna ta del av de kommunala tjänsterna. En väl fungerande kommunikation är också en av de viktigaste förutsättningarna för demokrati, delaktighet, trivsel och god måluppfyllelse.

Öppen, tydlig, planerad och tillförlitlig

Tibro kommuns kommunikation ska vara öppen, tydlig, planerad och tillförlitlig. Oavsett vilken verksamhet som kommunicerar ska det alltid tydligt framgå att det är Tibro kommun som är avsändare.

  • Det ska vara lätt att komma i kontakt med kommunens medarbetare och förtroendevalda och vi ska vara öppna för dialog.
  • Vi ska alltid säga som det är och inte dölja fakta.
  • Vi ska alltid anpassa kommunikationen till mottagarnas behov, kunskaper och förutsättningar.
  • Kommunikation ska vara en självklar del i all planering och allt beslutsfattande.

Verksamhetsansvar till vardags 

God kommunikation skapas gemensamt av alla medarbetare och förtroendevalda. Därför har alla ett ansvar för att riktlinjerna tillämpas i det dagliga arbetet. 

Det är respektive förvaltning som har det övergripande kommunikationsansvaret internt och externt. I varje chefsuppdrag ingår ett kommunikationsansvar. Det innebär att kommunikationsinsatser ska vara en naturlig del av det dagliga arbetet och finnas med i all verksamhetsplanering.

Vid större organisationsförändringar och händelser som påverkar omvärlden eller en eller flera verksamheter ska ansvarig chef söka stöd från IT- och kommunikationsenheten så att kommunikationen kan planeras och utformas på ett genomtänkt sätt parallellt med den aktuella arbets- eller beslutsprocessen.

Intern och extern kommunikation - och mediekontakter

I styrdokumentet Riktlinjer för kommunikation beskrivs mål och metodik för  intern och extern kommunikation och mediekontakter. Dessutom finns en sammanfattning av de lagar som styr en kommuns kommunikationsarbete.

Arbetet med att ta fram riktlinjer för kommunikation har skett i samarbete med Hjo kommun och Karlsborgs kommun. Kommunstyrelsen i Tibro fastställde de nya riktlinjerna den 15 september.