Barn- och utbildningsförvaltningen anpassar sin organisation för att minska kostnaderna

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

29 november 2019

Kommunnyheter, Barn & Utbildning

Barn- och utbildningsförvaltningen går in i en svår omställningsperiod där stora besparingar ska göras på kort tid. Under 2020 ska förvaltningen spara cirka 10 miljoner kronor. I och med besparingarna kommer en översyn av organisationen att göras. "Kommunfullmäktige har gett oss förutsättningarna, så nu är det vårt uppdrag att verkställa besluten. Vi ska göra vårt yttersta för att det i möjligaste mån inte går ut över barnen och ungdomarna i våra verksamheter", säger t f förvaltningschefen Eva Gustavsson.

Det har förekommit olika uppgifter om hur mycket som ska sparas nästa år, men det som gäller är att barn- och utbildningsförvaltningen ska spara cirka 10 miljoner kronor. Besparingar kommer att ske inom ledningsorganisation och stöd med 3,2 miljoner kronor, inom grundskolan med 3,5 miljoner kronor och inom förskolan med 2,2 miljoner. Att låta feriepraktiken vara vilande under 2020 ger en besparing på 0,8 miljoner kronor.

Därutöver görs verksamhetsanpassningar inom Tibro kompetenscenter till följd av att de statligt finansierade extratjänsterna för serviceassistenter försvinner, för att introduktionsprogrammet minskar i omfattning och för att Tibro beslutat köpa vuxenutbildning av Skövde kommun.

Minskade statsbidrag och ökade kostnader

En av anledningarna till det försvårade budgetläget inför nästa år är att statsbidragen minskar. Att så sker beror bland annat på Arbetsförmedlingens nya uppdrag, som innebär att kommunen inte längre kommer att vara utförare men att personerna som behöver stöd för att komma i arbete fortfarande finns kvar. Vidare minskar statsbidragen för etablering för att kommunen tar emot färre nyanlända och för att ersättningsreglerna ändrats så att de pengar som kommunen får för detta ändamål nu ska användas under två år istället för under tre år. Detta ger ökade kostnader eftersom en del elever fortfarande har behov av extra stöd.

Parallellt med de minskade statsbidragen ökar kostnaderna för kommunen för gymnasieutbildning på grund av att fler elever i Tibro får gymnasiebehörighet. Detta är positivt eftersom det är följden av ett framgångsrikt utvecklingsarbete i grundskolan.

Ny organisation fastställs i december

Barn- och utbildningsförvaltningens ledning arbetar nu fram förslag som ska leda till en budget i balans. Förslagen läggs med hänsyn utifrån arbetsmiljö, kvalité och utveckling. Den planerade organisationsförändringen är en viktig del i omställningen.

– Vi måste se över vår organisation för att vi ska kunna använda våra resurser på ett så effektivt sätt som möjligt. Den nya organisationen ska fastställas senast i december, säger Eva Gustavsson. Hon fortsätter:

– Varsel kommer att läggas. Det går inte att spara i så stor omfattning utan att det drabbar personal. Hur stort varsel det blir kan jag inte svara på i nuläget. Den stora utmaningen för oss är tidsperspektivet. Vi ska på kort tid genomföra åtgärder som ger oss en budget i balans, fastslår hon.