Sjukfrånvaro dag 1 - 14

Telefon
0504- 180 00 (vxl)

Besöksadress
Centrumgatan 17
Tibro

Postadress
Centrumgatan 17
543 80 TIBRO

Kontakter

Sjukfrånvaro dag 1 – 7

Vid sjukfrånvaro ska medarbetaren anmäla detta omgående till sin närmsta chef. Det är du som chef som avgör vilken arbetsförmåga medarbetaren har. Under sjuklöneperioden kan medarbetare arbeta olika mycket olika dagar beroende på medarbetarens arbetsförmåga. Medarbetaren får lön för arbetad tid och sjuklön för den resterande tiden. Det finns inga regler som säger att arbetstiden måste vara en viss procent av full arbetstid (sjuklönen är steglös från 1 – 100 %).

Karensavdrag

Från och med den 1 januari 2019 avskaffas karensdagen i samband med sjukfrånvaro och ersätts av ett karensavdrag. Syftet med ändringen är att det avdrag som görs när man är sjuk ska vara rättvist och förutsägbart.

Karensavdraget innebär att karensen ska beräknas på ett annat sätt än tidigare. Detta hanteras via lönesystemet. Har du som chef frågor angående vad som gäller för berörda medarbetare ska du ta kontakt med Serivcedesk Lön.

Inte alltid rätt till sjuklön

Sjukdom medför inte alltid rätt till sjuklön. För att medarbetaren ska ha rätt till sjuklön måste det finnas en arbetsoförmåga som innebära att medarbetaren helt eller delvis inte klarar sitt arbete på grund av sjukdom, olycksfall, arbetsskada, medicinsk behandling eller arbetslivsinriktad rehabilitering. Ansvarig chef ska därför i varje enskilt fall göra en bedömning om medarbetaren har rätt till sjuklön. Om chef tillfälligt kan anpassa arbetsuppgifterna eller tillfälligt ge andra arbetsuppgifter som medarbetaren kan utföra trots sin sjukdom eller skada är medarbetaren skyldig att utföra detta arbete och har därmed inte rätt till sjuklön.

Frånvaron ska omgående registreras i Medvind av chef. Vid fall med längre sjukfrånvaro registrerar chefen frånvaron så lång period som medarbetarens läkarintyg sträcker sig.

Sjukfrånvaro dag 8-14

När medarbetaren har varit sjuk mer än sju kalenderdagar, d.v.s. från och med 8:e sjukdagen i en sjukperiod, ska chefen begära att medarbetaren styrker sin frånvaro på grund av sjukdom med ett läkarintyg enligt AB § 28 mom. 2.