Stöd till dig som chef för att tidigt kunna motverka ohälsa och minska sjukfrånvaron

Telefon
0504- 180 00 (vxl)

Besöksadress
Centrumgatan 17
Tibro

Postadress
Centrumgatan 17
543 80 TIBRO

Sjukpenningtalen i Västra Götalands län ligger på delad första plats i riket och Skaraborgs sjukpenningtal är högre än för Västra Götalands län. Det kan även konstateras att Tibro kommun som arbetsgivare har en stigande sjukfrånvaro under de senaste åren. För att vända på den negativa trenden har Tibro och Karlsborgs kommun fått möjligheten att delta i ett projekt tillsammans Försäkringskassan. Projektet löper under 2020-10-01 – 2022-03-31.

Syftet med projektet är att erbjuda dig som chef stöd och verktyg i att tidigt kunna identifiera åtgärder som kan göra det möjligt för din medarbetare att vara kvar i arbete, alternativt tidigt återgå i arbete.

 

Vem är målgrupp för projektet?

Målgruppen för projektet är anställda i Tibro kommun där det finns behov av tidiga gemensamma insatser för att bibehålla medarbetarens arbetsförmåga eller möjliggöra tidig återgång i arbete. Psykisk ohälsa och smärtproblematik kommer utgöra de huvudsakliga sjukdomsorsakerna men individuella bedömningar i varje enskilt fall avgör individens behov av deltagande i detta projekt.

 

Vilka möjligheter innebär projektet för dig som chef?

Tibro kommun kommer tillsammans med Försäkringskassan erbjuda stående tider där chef tillsammans med medarbetare ges möjlighet till ett tidigt samverkansmöte för att gemensamt identifiera förslag på insatser. Vid behov kan även rehabkoordinator från vårdcentral, representant från företagshälsovården samt HR-konsult delta. Ytterligare insatser kommer att erbjudas till dig som chef under projekttiden i form av utbildning, APT-material och stöd från företagshälsovården.

Medarbetare som kan vara aktuella för projektet:

  • har en pågående sjukperiod som överstiger 2 veckor där arbetsgivaren eller Försäkringskassan initierar avstämningsmöte
  • har en pågående sjukskrivning under sjuklöneperiod (dag 1-14) där arbetsgivaren initierar avstämningsmöte
  • har upprepad korttidsfrånvaro där arbetsgivaren initierar avstämningsmöte utifrån bedömning att det finns behov av samordning
  • medarbetare som visar tidiga tecken på ohälsa

     

Hur bokar jag som chef in ett tidigt samverkansmöte?

När/om du som chef identifierar en medarbetare som är aktuell för projektet kontakta din HR-konsult för resonemang kring ärendet samt tidsbokning. Möten kommer att erbjudas torsdagar ojämna veckor kl. 8.30 samt 10.00 med start 22 oktober 2020.

 

Kontaktuppgifter Försäkringskassan

Telefontider:

Torsdagar jämna veckor, kl. 09:00-10:00, Pia Lahger

Tisdagar ojämna veckor, kl. 09.00-10.00, Amanda Wallberg

 

Amanda Wallberg: 010-118 40 19, amanda.wallberg@forsakringskassan.se

Pia Lahger: 010-119 29 16, pia.lahger@forsakringskassan.se

 

Kontaktuppgifter rehabkoordinator

Kontaktuppgifter till Tibro vårdcentrals (närhälsan) rehabkoordinator hittar du här