Strategisk kompetensförsörjning Tibro kommun

Telefon
0504- 180 00 (vxl)

Besöksadress
Centrumgatan 17
Tibro

Postadress
Centrumgatan 17
543 80 TIBRO

Kontakter

Personal och ambassadörer för Tibro kommun

Tibro kommun arbetar målmedvetet för att kunna erbjuda en välfärdsservice av hög kvalitet som gör att fler människor trivs och vill bo i Tibro. Att attrahera, engagera och utveckla rätt medarbetare på rätt plats är helt avgörande för att nå goda resultat och säkra en god kompetensförsörjning.

Vikten av ett gott ledar- och medarbetarskap

För att Tibro kommun ska lyckas med kompetensförsörjningsfrågan är kommunens medarbetare nyckelspelare för att nå framgång. Detta förutsätter en kultur som bygger på förtroende och tillit där varje medarbetares engagemang tas tillvara. Detta kräver i sin tur ett ledarskap som involverar och skapar delaktighet, där medarbetaren själv tillåts bidra till lösningar. Tillsammans skapar vi en arbetsplats där våra  kollegor och medarbetare trivs och känner möjlighet till utveckling, vilket i förlägningen påverkar kommunens möjligheter att locka nya medarbetare till vår organisation. 

Vägledning för strategisk kompetensförsörjning

Helhetssyn och ett medvetet förhållningssätt blir viktiga faktorer för att Tibro kommun ska lyckas med det strategiska kompetensförsörjningsarbetet. För att skapa en tydlig riktning i frågan antog kommunens ledningsgrupp en ny vägledning för det strategiska kompetensförsörjningsarbetet den 16 oktober 2019. Styrdokumentets syfte är att ge en strategisk vägledning för att säkra kompetensförsörjningen i Tibro kommuns verksamheter. Styrdokumentet innefattar även ett metodstöd som chef med fördel kan använda, tillsammans med sina medarbetare, för att kartlägga och inventera behov av kompetens i sin verksamhet.

Vägledning för strategisk kompetensförsörjning

Metodstöd kompetensinventering

Årsplanering och process för årlig kompetenskartläggning

Strategisk kompetensförsörjningsgrupp

För att ta ett strategiskt grepp om kompetensförsörjningsfrågan på en övergripande nivå har en strategisk kompetensförsörjningsgrupp bildats på uppdrag av kommunens ledningsgrupp. I gruppen ingår representanter från varje förvaltning. Gruppens uppdrag är att i ett helhetsperspektiv föreslå åtgärder och insatser för att nå en god kompetensförsörjning i kommunen. Gruppen ska även kontinuerligt över tid följa upp och utveckla kommunövergripande insatser inom området.

Den strategiska kompetensförsörjningsgruppen består av: 

Peter Legendi - KLK
Eva Gustavsson - BUN
Mattias Gustafsson - BUN
Conny Runbacken - SHB
Peter Doverholt - KoF
Elin Von Harten - SOC
Ulrika Wennerkull - KLK
Antonia Lagerin (sammankallande) - KLK