Längre sjukfrånvaro

Telefon
0504- 180 00 (vxl)

Besöksadress
Centrumgatan 17
Tibro

Postadress
Centrumgatan 17
543 80 TIBRO

Kontakter

Vid längre sjukfrånvaro och konstaterat rehabiliteringsbehov ska en kartläggning av ditt hälsotillstånd och orsaken till sjukfrånvaron göras tillsammans med din närmsta chef.

Du som medarbetare är oerhört viktig för oss som arbetsgivare och vi är måna om att du inte ska drabbas av ohälsa som påverkar dina möjligheter att jobba. Arbetsgivaren har alltid rehabiliteringsansvar för dig, vilket innebär att göra allt som är möjligt för att du ska kunna återgå i arbete. Det kan innebära vissa arbetsanpassningar under en period för att underlätta din möjlighet till återgång i arbete. Dessa anpassningar görs inom eller i anslutning till arbetsplatsen.

Vad kan du förvänta dig av din chef?

Vid sjukfrånvaro från arbetet kan du som medarbetare därför förvänta dig följande agerande från din närmsta chef:

  • Vid dag 1 ha kontakt med medarbetare samt löpande bedöma arbetsförmåga och vidta de anpassningsåtgärder som är möjliga
  • Därefter ha regelbunden kontakt med medarbetaren och främja aktiviteter som underlättar kontakten med arbetsplatsen
  • Vid dag 8 bedöma arbetsförmåga utifrån styrkande läkarintyg
  • Utreda medarbetares rehabiliteringsbehov och vidta arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder så snart det är möjligt samt skriva rehabiliteringsplan med medarbetaren
  • Dokumentera processen och ha regelbundna uppföljningsmöten
  • Vid behov ta stöd från HR-enheten och företagshälsovården