Frågor och svar om hanteringen av Coronaviruset

Telefon
0504- 180 00 (vxl)

Besöksadress
Centrumgatan 17
Tibro

Postadress
Centrumgatan 17
543 80 TIBRO

HR-enheten Tibroanpassar fortlöpande den information som ges från svenska myndigheter och organisationen Sveriges kommuner och regioner, SKR, angående hanteringen av Coronaviruset. Det görs för att det ska vara så enkelt som möjligt för kommunens chefer att utöva ett tryggt ledarskap. Här hittar du svar på ett antal vanliga frågor.

Informationen och svaren på frågorna på den här sidan utgår från lagar, avtal samt de anvisningar och rekommendationer som utfärdas av SKR och svenska myndigheter.

Med anledning av att informationsflödet ständigt uppdateras är det viktigt att du som chef har ett källkritiskt tänk. Följ alltid myndigheternas uppmaningar och de kommunövergripande instruktioner som ges.

Det är också viktigt att förvaltningen och den specifika verksamheten tillsammans tolkar vad myndigheters beslut och anvisningar innebär för oss. HR-enheten finns som stöd. Tillsammans med berörda chefer skapar vi tydlighet och trygghet för våra medarbetare.

 

 • Var tydlig med att alla, såväl chefer som medarbetare, har ett ansvar att hålla sig uppdaterade om viruset genom våra myndigheters informationskanaler och att följa myndigheternas instruktioner. Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

  Medarbetare som har frågor som rör sin anställning ska i första hand kontakta sin närmsta chef.

  Mer information nås via följande länkar:

  Folkhälsomyndighetens frågor och svar om Coronaviruset
  Aktuellt om Covid-19
  Vårdguiden 1177 om Coronaviruset
  Folkhälsomyndighetens webbsida

  Allas ansvar att förhindra smitta

  Den 1 april trädde "Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta" i kraft. För arbetsplatser är de allmänna råden att arbetsgivare ska se till att personal om det är möjligt:

  1. Håller avstånd till varandra.
  2. Regelbundet kan tvätta sina händer med tvål och vatten eller annars använda handsprit.
  3. Arbetar hemifrån.
  4. Undviker onödiga resor i arbetet.
  5. Kan anpassa sina arbetstider för att undvika att resa i rusningstid.
 • Har du en medarbetare som klassas som riskgrupp ska du som chef göra en riskbedömning för individens arbetssituation och arbetsmiljö. I de fall det inte är uppenbart att medarbetaren tillhör en riskgrupp ska medarbetaren kontakta sin vårdgivare för att få ett läkarintyg som styrker tillhörighet till någon av de angivna riskgrupperna som styrker att man tillhör en riskgrupp. Det är därmed vården som avgör om man är riskgrupp eller inte.

  I samband med riskbedömningen görs bedömning om det t.ex. finns möjlighet att erbjuda andra tillfälliga arbetsuppgifter eller erbjuda tillfällig omplacering där exponeringen inte är lika hög. Finns möjligheten att arbeta hemifrån kan det vara ett alternativ i vissa fall.

  Arbetsgivaren behöver självfallet ta hänsyn till om det finns enskilda arbetstagare som är i en särskilt utsatt position. Det kan exempelvis handla om personer som är extra infektionskänsliga eller har anhöriga som är det. Det behöver därför göras en individuell prövning i varje situation där arbetstagare signalerar stark oro eller vägran att arbeta.

  SKR:s nuvarande rådgivning är att arbetsgivaren ska vara generös med ledighet för arbetstagare som tillhör riskgrupp om verksamheten tillåter det, men den ledigheten är inte självklart med lön eller andra ersättningar.

  I vissa fall kan medarbetaren ansöka om smittbärarpenning via Försäkringskassan. Se information i frågor och svar på Inredan eller via Försäkringskassans hemsida:

  Är det inte möjligt att erbjuda andra arbetsuppgifter eller omplacering utifrån hur arbetet ser ut kontaktar ansvarig chef överordnad chef som i sin tur rådgör med HR-enheten för stöd i hantering i det specifika ärendet.

  I de fall där medarbetaren har vänt sig till vården men inte fått något intyg och där du som chef inte kan att göra en säker bedömning om medarbetaren tillhör en riskgrupp eller inte kan företagshälsovården vara behjälplig. Innan beställning görs hos företagshälsovården ska ansvarig chef rådgöra med sin HR-konsult.

 • Regeringen har beslutat om tillfällig ersättning, så kallad förebyggande sjukpenning, för personer i riskgrupper som riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19. Beslutet gäller den som har en anställning och som helt eller delvis måste avstå från att arbeta för att undvika att smittas.

  Det är Försäkringskassan som beslutar om förebyggande sjukpenning. Beslutet gäller från 1 juli och ersättningen kan som längst betalas ut i 90 dagar. Ersättningen utges i form av ett schablonbelopp, med högst 804 kr/dag. Läkarintyg som styrker tillhörighet till någon av de angivna riskgrupperna krävs för att kunna få ersättningen. Beviljas medarbetaren ersättning så följer med det även en ledighetsrätt under samma period, ”tjänstledighet utan lön”

  Precis som tidigare gäller att om en medarbetare ingår i en riskgrupp för covid-19, enligt Socialstyrelsens definition, ska arbetsgivaren undersöka möjligheten för medarbetaren att arbeta hemifrån eller anpassa arbetsplatsen för att minska smittrisken. Se även fråga: ”Hur ska jag som chef hantera medarbetare som är konstaterad riskgrupp?”. Det är viktigt att medarbetaren medverkar i arbetsgivarens utredning t.ex. genom att berätta om sina symtom/anledningen till att denne befinner sig i riskgrupp. Otillräcklig information kan leda till att arbetsgivaren inte kan utreda möjligheten till anpassning.

  Försäkringskassan börjar hantera ansökningar först i augusti 2020, vilket gör att rätten till ledighet i nuläget formellt inte föreligger. Arbetsgivaren bör trots detta ha en generös syn på ledighet om inte arbetsanpassningar kan göras eftersom syftet är att skydda sårbara människor i en pandemi. Om det inte går att anpassa arbetssituationen så att ur smittskyddssynpunkt lämpligt avstånd kan hållas till andra för att undvika spridning av smittan, och inte heller hemarbete är möjligt kan arbetsgivaren bevilja ”tjänstledighet utan lön” för medarbetaren i avvaktan på beslut från Försäkringskassan. Sjukledighet är dock inte frånvaroorsak.

  Tiden med förebyggande sjukpenning ger semesterlönegrundande frånvaro. Det totala antalet dagar som är semesterlönegrundande under ett år är enligt SemL 180 dagar. Ersättning enligt AB § 28 utges inte.

  Har du som medarbetare frågor om denna ersättning?
  Kontakta Försäkringskassan på tel. 0771-524 524

   

 • Regeringen har fattat beslut om att föräldrar kan få tillfällig föräldrapenning om de behöver avstå från arbete för att de har barn som nyligen (under 2020) har varit allvarligt sjuka och som behöver skyddas så att de inte insjuknar i covid-19. En läkare måste bedöma att barnet behöver skyddas från smitta av det virus som orsakar sjukdomen covid-19.

  Arbetsgivaren ska undersöka möjligheten för medarbetaren att arbeta hemifrån eller anpassa arbetsplatsen. Om det inte går att anpassa arbetssituationen kan medarbetaren söka tillfällig föräldrapenning hos Försäkringskassan. För rätt till ersättning krävs det att föräldern har behov av att avstå arbete den aktuella tiden. Förmånen betalas ut under högst 90 dagar från 1 juli 2020.

  Tiden med tillfällig föräldrapenning ger semesterlönegrundande frånvaro. Det totala antalet dagar som är semesterlönegrundande under ett år är enligt SemL 120 dagar (180 dagar för ensamstående). Om medarbetaren får ersättning så följer med det även en ledighetsrätt från arbetet under samma period. Arbetsgivaren kan bevilja ”tjänstledighet utan lön” för medarbetaren i avvaktan på beslut från Försäkringskassan.

  Har du som medarbetare frågor om denna ersättning?
  Kontakta Försäkringskassan på tel. 0771-524 524

 • Regeringen har fattat beslut att vissa anhöriga till personer i riskgrupp enligt Socialstyrelsens definition, kan ha rätt till smittbärarpenning för att avstå arbete under perioden 1 juli – 30 september 2020. Det gäller endast anhörig, som delvis arbetar som personlig assistent till en vuxen person i en riskgrupp och som även förvärvsarbetar. Den anhöriga kan då ha rätt till smittbärarpenning i de fall personen i riskgrupp får assistansersättning. Ersättningen kan också lämnas till anhöriga som får närståendepenning för vård av en vuxen person i en riskgrupp och som samtidigt förvärvsarbetar.

  För den del som smittbärarpenning lämnas krävs att den anhörige inte har möjlighet att utföra sitt förvärvsarbete i hemmet och att arbetsgivaren inte kan erbjuda andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningen eller att det i övrigt inte går att anpassa arbetssituationen så att ur smittskyddssynpunkt lämpligt avstånd kan hållas till andra för att undvika spridning av sjukdomen covid-19.

  Tiden med smittbärarpenning ger semesterlönegrundande frånvaro. Det totala antalet dagar som är semesterlönegrundande under ett år är enligt SemL 180 dagar.

  Försäkringskassan kommer inte börja hantera ansökningar förrän i augusti 2020. Formellt föreligger inte någon rätt till ledighet innan ett beslut är fattat, men arbetsgivaren bör ändå ha en generös syn på ledighet om inte arbetsanpassningar kan göras då det handlar om att skydda sårbara människor i en pandemi. Arbetsgivaren kan bevilja ”tjänstledighet utan lön” för medarbetaren i avvaktan på beslut från Försäkringskassan.

  Vad gäller föräldrar till barn som varit allvarligt sjuka – se särskild fråga om detta.

  Har du som medarbetare frågor om denna ersättning?
  Kontakta Försäkringskassan på tel. 0771-524 524

 • Information och åtgärder från smittskydd Västra Götaland

  Den absolut viktigaste åtgärden är att du är hemma när du är sjuk. Om du får symtom under arbetstid ska du gå hem, efter kontakt med din chef.

  För att ytterligare minska risken för smittspridning bör alla hålla avstånd från andra i alla situationer där det är möjligt. Till exempel:

  • Undvik att det blir trängsel vid raster, luncher och möten.
   Begränsa antalet personer som har rast i samma lokal samtidigt, anpassa tid för rast och öppna upp fler lokaler, till exempel konferensrum, där man kan ta sin rast.
  • Möblera om så att avstånden mellan sittplatserna i lunchrum, omklädningsrum och konferensrum blir större.
  • Begränsa antalet mötesdeltagare vid möten och välj hellre en större lokal än att trängas flera framför samma skärm.
 • Varje medarbetare är viktig för att verksamheten ska fungera och upprätthållas på ett så funktionellt och godtagbart sätt som möjligt.

  Det är ansvarig chef som leder och fördelar arbetet. Om du som chef behöver stöd ska du i första hand vända dig till överordnad chef.

  Det är viktigt att friska medarbetare arbetar och om möjligt arbetar hemifrån. Stäm först av med din chef om arbete hemifrån är möjligt. Medarbetare med symptom som snuva, hosta eller feber ska stanna hemma. Vid något som helst symtom ska du inte gå till jobbet och du ska också låta bli att träffa andra människor. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

 • Om du har oturen att bli sjuk under din semester ska du omgående meddela detta till din närmsta chef eller tillförordnad närmsta chef under ordinarie chefs semester.

  Anledningen är att du då kan bryta din semester och få sjuklön istället om du så önskar. Det betyder att du kan spara dina semesterdagar till ett annat tillfälle. En förutsättning för detta är att du på din första sjukdag anmäler dig sjuk till din närmsta chef. Det går därmed inte att anmäla dig sjuk i efterhand om du blir sjuk under din semester.

  Tillfällig reglering avseende krav på läkarintyg

  Från och med den 27 mars 2020 har regeringen beslutat att man inte behöver uppvisa ett läkarintyg de första 21 dagarna när man är sjuk.

  Arbetsgivaren står alltid för sjuklönekostnaden de första 14 dagarna, även benämnt som sjuklöneperiod.

  Från dag 15 kan man ansöka om sjukpenning hos Försäkringskassan. I och med de nya bestämmelserna behöver man först uppvisa ett läkarintyg för Försäkringskassan dag 21 i sjukperioden.

  Dag 21 ska ett läkarintyg därmed även uppvisas för arbetsgivaren.

   

 • Att avbryta en medarbetares semester är ett särskilt ingripande beslut och ska användas restriktivt när annat inte står till buds. Byte av schema, övertidsarbete, vikarier, förflyttning etc bör övervägas i första hand. En beviljad men ej påbörjad semester ses som ett bindande beslut enligt rättspraxis.

  För att arbetsgivaren ska kunna återta redan beviljad semester (utan att riskera skadeståndsskyldighet) krävs att denne först har vidtagit åtgärder för att lösa situationen på annat sätt, t ex genom att ha beordrat övrig personal övertid.

  • Om arbetsgivaren överväger att återkalla beviljad semester ska en riskbedömning av bemanningsläget först göras. Arbetsgivren ska även på relevanta sätt försöka täcka behovet av personal, exempelvis med vikarier eller övertid. Först därefter kan återkallande av semester ske.


  • SKR:s bedömning är att i nuvarande läge med smittspridning och insjuknande i Covid-19, finns synnerliga skäl att återkalla semester för arbetstagare. Återkallandet ska ske utifrån att verksamheten ska fungera tillfredställande men möjligheten bör om möjligt tillämpas restriktivt.


  • Innan arbetsgivaren fattar beslut om att ändra beviljad semester ska förhandling genomföras enligt 11 eller 13 §§ MBL. Skulle detta bli aktuellt, rådgör alltid med HR-enheten för stöd.

   

 • Att avbryta en medarbetares semester är ett särskilt ingripande beslut och ska användas restriktivt när annat inte står till buds. Byte av schema, övertidsarbete, vikarier, förflyttning etc bör övervägas i första hand.


  • Arbetsgivaren ska alltid göra en riskbedömning av bemanningsläget vid övervägande av sådant beslut. Innan beslut fattas om att ändra beviljad semester ska förhandling genomföras enligt 11 eller 13 §§ MBL.

  • Arbetsgivaren kan med stöd av AB § 27 mom. 13 avbryta en arbetstagares pågående semester för att hantera ett påtagligt personalförsörjningsbehov. Arbetsgivaren kan då behöva stå för kostnader som har uppkommit om arbetstagaren vistas på annan ort.

  •Vid avbruten huvudsemester ska även kompensation utges med en extra semesterdag för varje dag som arbetstagaren skulle ha arbetat enligt gällande arbetstidsförläggning. Kompensation ges med högst 5 semesterdagar.

  •Kompensation kan även vara annan som överenskommes mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. OBS! Detta ska alltid stämmas av med förvaltningschef. Rådgör även med HR-enheten för stöd och avtalstolkning.

 • Anmälan om allvarligt tillbud och arbetssjukdom ska göras för arbetstagare som har arbetsuppgifter där det finns risk för smitta. För Tibro kommuns del avser detta medarbetare som vårdar patienter/vårdtagare som är infekterade med det nya coronaviruset.

  Anmälan görs enligt Tibro kommuns ordinarie rutin för anmälan av tillbud.

  Blankett anmälan av tillbud samt utredning

  Misstanke om smitta

  Om en medarbetare misstänkts ha smittats i arbetet av coronaviruset efter att arbetsgivarens skyddsåtgärder eller skyddsrutiner har brustit, ska ansvarig chef utan dröjsmål anmäla detta som ”Allvarligt tillbud utan personskada”. Anmälan ska utan dröjsmål göras till Arbetsmiljöverket via www.anmalarbetsskada.se. Bristen kan exempelvis avse att skyddsutrustning har gått sönder, inte använts eller att gällande rutiner inte har följts.

  Smittkällan behöver inte vara konstaterat smittad för att en anmälan ska göras.

  Om flera medarbetare är drabbade och det skett vid samma händelse behöver det endast göras en anmälan.

  Sammanfattning av stegen

  1. Rapportera det allvarliga tillbudet och gör utredning enligt Tibro kommuns mall "Blankett anmälan av tillbud samt utredning"

  2. Anmäl utan dröjsmål händelsen som "Allvarligt tillbud" via www.anmalarbetsskada.se

  3. Dokumentera hur exponeringen skett enligt "Rapportering och dokumentation exponering för smitta".

  4. Leder misstanke om smitta hos medarbetaren till konstaterad sjukdom i Covid-19? Se nedanstående avsnitt "Smitta som har lett till sjukdom"

  Vad gäller för inlånad/inhyrd personal samt studerande/praktikaner?

  För inlånad eller inhyrd personal är det den arbetsgivare som lånar ut eller hyr ut personalen som ansvarar för att göra anmälan till Arbetsmiljöverket. Det är viktigt att vi samverkar med varandra och tydligt kommer överens om hur denna samordning ska gå till.

  För studerande/praktikanter är det utbildningsanordnaren som ansvarar för att göra anmälan till Arbetsmiljöverket. Det är viktigt att vi som arbetsgivare samverkar med utbildningsanordnaren och tydligt kommer överens om hur denna samordning ska gå till.

  Smitta som har lett till sjukdom

  Om en medarbetare är konstaterad smittad av coronaviruset efter att ha vårdat/omhändertagit/vistats i samma rum/utrymme som en patient/vårdtagare som är infekterad av Covid-19 ska arbetsgivaren betrakta det som att medarbetaren har smittats i arbetet. Detta gäller oavsett om skyddsutrustning har använts eller inte har använts.

  Ansvarig chef ska därför anmäla detta som ”Arbetssjukdom”. Händelsen behöver inte ha föregåtts av ett allvarligt tillbud. Anmälan ska utan dröjsmål göras till Försäkringskassan via www.anmalarbetsskada.se.

  Anmälan ska göras även om det tidigare gjorts en anmälan om ”Allvarligt tillbud utan personskada”. Anmälan ska göras i samråd med skyddsombud och den drabbade och dessa ska ha en kopia av anmälan.

  Anmälan om arbetsskada till Försäkringskassan görs när du som chef anmäler händelsen som "Arbetssjukdom" via www.anmalarbetsskada.se.

  Sammanfattning av stegen

  1. Anmäl utan dröjsmål händelsen som "Arbetssjukdom" via www.anmalarbetsskada.se

  2. Dokumentera hur exponeringen skett enligt "Rapportering och dokumentation exponering för smitta".

  3. Om skyddsåtgärder eller skyddsrutiner i arbetet har brustit ska du som chef dessförinnan ha gjort en rapportering och utredning av allvarligt tillbud som föranlett att smittan lett till sjukdom enligt Tibro kommuns mall.

  Vad gäller för inlånad/inhyrd personal samt studerande/praktikaner?

  För inlånad eller inhyrd personal är det den arbetsgivare som lånar ut eller hyr ut personalen som ansvarar för att göra anmälan till Arbetsmiljöverket. Det är viktigt att vi samverkar med varandra och tydligt kommer överens om hur denna samordning ska gå till.

  För studerande/praktikanter är det utbildningsanordnaren som ansvarar för att göra anmälan till Arbetsmiljöverket. Det är viktigt att vi som arbetsgivare samverkar med utbildningsanordnaren och tydligt kommer överens om hur denna samordning ska gå till.

  Åtgärder och dokumentation vid misstanke om smitta, konstaterad smitta och smitta som har lett till dödsfall

  • Du ska som chef vidta åtgärder så att inte fler av dina arbetstagare riskerar att bli exponerade för det nya coronaviruset.

  • Du ska som chef säkerställa via provtagning att patienten/brukaren är infekterad med det nya coronaviruset.

   Om patienten/brukaren är infekterad med det nya coronaviruset ska du som arbetsgivare dokumentera nedanstående enligt Tibro kommuns mall "Rapportering och dokumentation exponering för smitta"
  1. Vem eller vilka arbetstagare som är exponerade
  2. Vilken typ av arbete som utfördes
  3. Att smittämnet är det nya coronaviruset (SARS-CoV 2)
  4. Vilka arbetsuppgifter som utfördes, när arbetstagaren exponerade

  Dokumentationen ska sparas i 10 år i låsbart skåp hos berörd enhetschef.

 • Om en arbetstagare har avlidit till följd av det nya coronaviruset och smittan har skett i arbetet ska du som chef göra följande:

  • Du ska som chef säkerställa att smittan har skett i arbetet. Är det konstaterat via provtagning att patienten/brukaren är infekterad med det nya coronaviruset?

  • Du ska som chef vidta åtgärder så att inte fler av dina arbetstagare blir exponerade, eller smittade, av det nya coronaviruset.

  • Du ska som arbetsgivare dokumentera om det konstaterats via provtagning att patienten/brukaren är infekterad med det nya viruset.
   Rapporterig görs enligt "Rapportering och dokumentation exponering för smitta".


  Du ska spara de här uppgifterna i minst 10 år.

  Om du inte dokumenterar detta blir du skyldig att betala en sanktionsavgift.

  Du ska som chef även gå in på webbplatsen www.anmalarbetsskada.se. Klicka på den knapp som heter "Dödsfall på grund av arbetssjukdom" och fyll i den blankett som då visas.

 • Nej. Det Arbetsmiljöverket menar med ”allvarligt tillbud” när det gäller det nya coronaviruset är framför allt när något brister i arbetsgivarens åtgärder för att förebygga risker i de verksamheter som vårdar patienter eller brukare som är sjuka i covid-19.

  Källa: Arbetsmiljöverket (läs mer här)

   

 • Arbetsgivaren ska anmäla arbetsskada

  Arbetsgivaren ska anmäla om en medarbetare fått en skada eller avlidit på grund av att hen har smittats av coronavirus i sitt arbete och fått sjukdomen covid-19. Anmälan görs via www.anmalarbetsskada.se.

  Det gäller medarbetare som i arbetet behandlat, vårdat eller tagit hand om personer som är infekterade av coronaviruset.

  Anmälan om arbetsskada till Försäkringskassan görs när du som chef anmäler händelsen som "Arbetssjukdom" via www.anmalarbetsskada.se.

  Medarbetaren ansöker om ersättning hos Försäkringskassan

  Det sker ingen automatisk prövning av om berörd medarbetare har rätt till arbetsskadeersättning. Medarbetaren måste själv ansöka skriftligen om ersättning för arbetsskada hos Försäkringskassan. Vid prövningen måste vederbörande också uppfylla övriga krav för ersättningen.

 • Vid exponering av smittämnen i verksamheten ska ansvarig chef rapportera och dokumentera händelseförloppet enligt framtagen mall "Rapportering och dokumentation exponering för smitta". Dokumentationen ska göras i samband med rapportering av allvarligt tillbud eller arbetssjukdom enligt regleringen i smittföreskrifterna 11 §.

  Coronaviruset covid-19 rubriceras som smittklass 3. Det handlar om den klass som ett smittämne kategoriseras utifrån förmåga att orsaka infektion och hur allvarliga följderna kan bli. Det påverkar bland annat hur hanteringen ska ske utifrån Arbetsmiljöverkets smittföreskrifter (AFS 2018:4).

 • Om den arbetstagare som insjuknat har vårdat/omhändertagit/vistats i samma rum/utrymme som en patient/brukare som är infekterad med det nya coronaviruset ska du betrakta det som att arbetstagaren har smittats i arbetet. Detta gäller oavsett om skyddsutrustning har använts eller inte har använts.

  När ska tillbudsrapporering och anmälan om arbetssjukdom ske kopplat till Covid-19?

  Rapportering av "Allvarligt tillbud utan personskada" samt "Arbetssjukdom" ska göras för de medarbetare i vars arbetsuppgifter det ingår att hantera det nya coronaviruset.

  Ingår det inte i medarbetarens arbetsuppgifter att hantera det nya coronaviruset ska ingen tillbudsanmälan eller rapportering om arbetssjukdom genomföras.

  Tillbudsrapportering ska göras om arbetsgivarens skyddsåtgärder eller skyddsrutiner har brustit. Bristen kan till exempel avse att exempelvis att skyddsutrustning har gått sönder, inte använts eller att gällande rutiner inte har följts.

  Källa: Arbetsmiljöverket (läs mer här)

 • Nej - för att covid-19 ska räknas som en arbetssjukdom, ska det i arbetstagarens arbetsuppgifter ingå att hantera det nya coronaviruset i exempelvis laboratorieverksamhet, eller vårda personer, som är sjuka i covid-19.

  Vi kan alla smittas av våra kollegor – influensa, vattkoppor, magsjuka etcetera. Dessa sjukdomar anmäls inte heller som arbetssjukdomar, eftersom de inte har orsakats av de egentliga arbetsuppgifterna.

  Källa: Arbetsmiljöverket (läs mer här)

 • Nej. När en arbetstagare är sjuk innebär det inte per automatik att sjukdomen är en arbetssjukdom. Med arbetssjukdom menas att sjukdomen har uppstått till följd av arbetsuppgifterna.

  För att en infektion med covid-19 ska räknas som arbetssjukdom, och anmälas som en sådan, ska det i arbetstagarens arbetsuppgifter vårda personer som är infekterade med covid-19.

  Källa: Arbetsmiljöverket (läs mer här)

   

 • Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta sedan minst 2 dagar efter att du blivit frisk och är symtomfri innan du går tillbaka till jobbet.

  Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska du som har en konstaterad covid19-infektion stanna hemma i minst 7 dagar efter att du insjuknade, du ska även ha varit frisk och symtomfri i 2 dagar.

  Du kan fortsätta att ha torrhosta efter att du blivit helt fri från en covid19-infektion. Du kan då gå tillbaka till jobbet även om du fortfarande hostar så länge du har varit hemma minst 7 dagar efter insjuknandet och minst 2 dagar sedan du hade några andra symtom.

  Om jag har haft lukt- och smakbortfall?

  Studier har visat att lukt- och smakbortfall verkar vara ett ganska vanligt symtom i samband med covid19. Hur vanligt det är som enda symtom, eller när i förloppet det kommer är oklart.

  Om du har haft andra symtom initialt och ett lukt- och smakbortfall som hänger kvar gäller samma som för torrhosta, du ska då stanna hemma 7 dagar efter att du insjuknade och du ska även ha varit frisk och symtomfri i 2 dagar.

  Om du däremot endast haft symtomet lukt- och smakbortfall så rekommenderas du att stanna hemma minst 7 dagar efter att du fick det, även om du i övrigt känner dig helt frisk.

  Folkhälsomyndigheten uppdaterar kontinuerligt informationen om covid-19 i takt med att ny kunskap om sjukdomen tillkommer.

 • Nej, så länge syskon eller andra familjemedlemmar inte har några symtom kan de gå till skolan, förskolan eller jobbet. I familjer eller hushåll där någon är sjuk är det viktigt att vara uppmärksam på symtom.

 • Enligt AFS 2012:3 är det förbjudet att låta minderåriga arbeta med arbetsuppgifter inom de verksamheter där det finns smitta eller risk för smitta som klassats som riskklass 3 (Covid-19).

  Risk för kontakt med smitta finns framförallt i äldreomsorg, förskola och funktionshinderområdet. Dessa verksamheter är direkt uteslutna för minderåriga att arbeta inom.

  I övrig verksamhet kan anställning av minderåriga ske under förutsättning att arbetsgivaren säkerställer att den minderårige inte utsätts för smitta enligt riskklass 3.

  Arbetsgivaren ska genomföra en riskbedömning samt att den minderåriga får en introduktion som även innehåller ett särskilt avsnitt om Covid-19.

  I de fall arbete inte kan erbjudas med anledning av smittorisk för Covid-19 gäller följande:

  1. Undersök möjligheten att erbjuda ungdomen alternativa arbetsuppgifter där risken för att exponeras för smitta inte förekommer. Kan alternativa arbetsuppgifter erbjudas, kom ihåg att genomföra en riskbedömning!
  2. Om andra arbetsuppgifter inte kan erbjudas gäller ingånget avtal och ersättning utbetalas enligt överenskommelse. Tydliggör att medarbetaren ska stå till arbetsgivarens förfogande under avtalad period.
  3. Ta stöd av HR-enheten i ovanstående resonemang.

  Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (PDF, nytt fönster)

  Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring av Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) om minderårigas arbetsmiljö (PDF, nytt fönster)

  Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om smittrisker (PDF, nytt fönster)

 • Kunskapen om graviditet och covid-19 är fortfarande under utveckling. Folkhälsomyndigheten anser att det finns skäl att rekommendera gravida att vara extra försiktiga, i synnerhet mot slutet av graviditeten och inför förlossningen. En luftvägsinfektion i sen graviditet kan innebära risker för kvinnan.

  Gravida kvinnor generellt verkar inte ha högre risk än andra att drabbas av svår sjukdom i covid-19. Men några fall där gravida kvinnor med covid-19 har behövt vårdas på IVA finns rapporterade i Sverige.

  Folkhälsomyndigheten rekommenderar att gravida som har riskfaktorer som högt blodtryck, diabetes och fetma rådgör med sin barnmorska eller läkare och begränsar sina nära kontakter med människor utanför hushållet så mycket som möjligt. Här följer du som chef Tibro kommuns hanteringsordning av riskgrupper i arbetet. Vid frågor och osäkerhet, rådgör med din överordnade chef och HR-enheten.

  Ansvarig chef ska alltid göra en riskbedömning av arbetsmiljön för gravid medarbetare

  Enligt bestämmelserna och regeleringen i AFS 2007:5 "Gravida och ammande" ska ansvarig chef alltid genomföra en riskbedömning av gravida medarbetares arbetsmiljö och arbetssituation. Föreskrifterna om gravida och ammande arbetstagare gäller i all verksamhet.

  Gravida och ammande arbetstagare (AFS 2007:5)

  Med anledning av spridningen av Covid-19 behöver ansvarig chef även se över om möjligheten finns att låta medarbetaren arbeta hemifrån.

  Det kan även i vissa lägen och förutsättningar bli aktuellt för arbetsgivaren att undersöka om den gravida medarbetaren tillfälligt behöver förflyttas till lämpliga arbetsuppgifter eller arbetsplats. Alltså med utgångspunkt i sedvanlig hantering utifrån flertalet regleringar.

 • När vakant arbetspass uppstår och personal med likartat heltidsmått enligt anställningsavtalet inte finns att tillgå, kan det bli aktuellt att be medarbetare med ett annat heltidsmått att täcka upp. Om det avser enstaka pass utgår kvalificerad övertid. Handlar vakansen om flertalet pass under en längre period ska ett nytt, tillfälligt anställningsavtal skrivas enligt det nya heltidsmåttet. Det ordinarie anställningsavtalet blir då vilande under aktuell period.

  Exempel: En undersköterska som har ett anställningsavtal med heltidsmåttet 37 h/vecka och som jobbar dag/kväll/helg behöver nu jobba ständig natt under två veckor för att täcka för sin kollega som är frånvarande. Här behöver du som chef göra en anställningsförändring i HR-portalen som genererar ett nytt anställningsavtal för den aktuella perioden med heltidsmåttet 36,33 h/vecka (ständig natt). Observera att detta är ett av många exempel, då det finns fler heltidsmått enligt kollektivavtalet.  

  Anledningen till att ett nytt anställningsavtal behöver skrivas är att vi som arbetsgivare enbart kan leda och fördela arbetet inom anställningsavtalet ram (AB § 6).

  Ovanstående exempel innebär en väsentlig förändring av arbetstiden mot vad ordinarie avtal anger för medarbetaren.                                                                                                                                                                Därför behöver ett nytt tillfälligt avtal tecknas.

  OBS! Detta är inte att jämföra med vikariatsförordnande som avser tillfällig arbetsskyldighet inom hela kommunen.

 • I nuvarande situation med snabb smittspridning av Covid-19, är frågan om att säkra bemanning i verksamheterna av största vikt. Vissa verksamheter har mindre arbetsbelastning än vanligt, medan andra såsom vård- och omsorg har högtryck.

  Som chef behöver du då sannolikt ta snabba beslut att exempelvis beordra övertid, byta scheman, tillfälligt byta arbetsplats, vikariera för annan arbetstagare eller fullgöra jour och beredskap.

  Kommunen behöver även se över möjligheter till att arbetstagare kan hjälpa till där de behövs mest inom kommunens verksamheter.

  Förändringar gällande när, var och med vilka arbetsuppgifter arbetstagaren utför arbetet bör i första hand ske med grund i frivillighet från arbetstagaren och genom dialog. I dagens läge är det säkerligen många som förstår allvaret i situationen och vill göra vad de kan för att hjälpa till.

  Det är självfallet också viktigt att arbetsgivaren är lyhörd för om arbetstagare har giltiga skäl att avstå. Lika viktigt är det att arbetsgivaren också tar hänsyn till vilken kompetens arbetstagaren har och inte ger andra arbetsuppgifter än som arbetstagaren faktiskt förmår utföra.

  Kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (§ 6) anger en möjlighet för arbetsgivaren att genom ett vikariatsförordnande tillfälligt ge arbetstagaren arbetsuppgifter som normalt ligger utanför arbetsskyldigheten i anställningsavtalet. Det innebär att arbetstagaren tillfälligt kan behöva vikariera för någon annan i dennes arbete för att säkerställa att viktig verksamhet fortsätter bedrivas. Vikariatsförordnandet innebär alltså en omfattande arbetsskyldighet för arbetstagaren som även i vissa situationer kan sträcka sig utanför avtalsområdet, men det är alltid av tillfällig natur och därmed tidsbegränsat. Om du i din verksamhet har medarbetare som tillfälligt kan arbeta inom t.ex. vård och omsorg så kan därmed ett vikariatsförordnande ske.

  Tibro kommun tillämpar SKR:s principer fullt ut och vikariatsförordnandet ska i första hand bygga på frivillighet. Om resurserna inte räcker pga. att fler inte frivilligt vill arbeta utanför sitt avtalsområde så kan arbetsgivaren beordra arbetstagare att utföra arbete. Var noga med att tydliggöra att vikariatsförordnandet gäller i samband med rådande krisläge och för individen är det ett tidsbegränsat uppdrag.

  Observera att detta inte handlar om en förflyttning! Arbetstagaren arbetar fortfarande enligt sitt anställningsavtal men tillfälligt med andra uppgifter.
  Det är i övrigt ingen ändring och något nytt anställningsavtal behöver inte tecknas i detta läge. Detta innebär att medarbetaren behåller sin lön precis som vanligt.

  Det är dock viktigt att varje chef i samtal informerar sina medarbetare varför ett vikariatsförordnande kan ske och vad det innebär samt tydliggör att alla resurser kommunen har att tillgå är viktiga för medborgares liv och hälsa och för att vi tillsammans ska klara rådande situation.

  Kommunens ledningsgrupp har beslutat att varje förvaltningschef, i dialog med förvaltningens chefer, identifierar förvaltningens totala behov och vilka personalresurser som finns. Det är förvaltningschef som signalerar till kommunchef att vikariatsförordnande behöver ske pga. personalbrist. Det är alltid närmsta chef som beordrar sin medarbetare att tillfälligt arbeta inom annan verksamhet/förvaltning.

 • Om medarbetare konstaterats blivit drabbade av Coronaviruset ska arbetsgivaren bevara sekretessen precis som vid övrig sjukfrånvaro. En arbetstagares hälsotillstånd och personliga förhållanden i övrigt är det därmed tystnadsplikt som gäller för arbetsgivaren. Som offentligt anställd gäller offentlighets- och sekretesslagen, och i synnerhet kapitel 21 och kapitel 39 som innehåller fler skyddande bestämmelser för arbetstagaren om just denna typ av tystnadsplikt och sekretess.

  Kapitel 21 gäller oavsett var hälsouppgiften förekommer och i kapitel 39 anges att anställdas hälsouppgifter omfattas av sekretess om det kan antas att personen eller närstående till denne lider men.

  Att bryta mot lagstadgade tystnadsplikter är brottsligt och finns straffsanktionerat i 20 kap 3 § brottsbalken.

   

 • Regeringen har beslutat att tillfälligt slopa karensen från och med den 11 mars 2020. Det innebär att du som har varit sjuk kan ansöka retroaktivt om ersättning för karens från den 11 mars fram till den 30 september. Arbetsgivaren ska göra karensavdrag som vanligt.

  Du som anställd ersätts med ett schablonbelopp på 700 kronor före skatt fram till den 31 maj. Enligt nytt beslut höjs därefter ersättningen till 804 kronor före skatt från 1 juni 2020.

  Ansök retroaktivt hos Försäkringskassan

  Från och med den 7 april 2020 kommer det att finnas en e-tjänst på "Mina Sidor" på www.forsakringskassan.se, för att ansöka om ersättning för karens.

  Ersättningen betalas ut inom 3–5 arbetsdagar.

  Slopat karensavdrag gäller även om du är föräldraledig eller anställd utan sjuklön. Du ansöker om sjukpenning som vanligt på "Mina Sidor". Om du har rätt till sjukpenning betalar Försäkringskassan ut ersättning utan karensavdrag.

  När du ansöker om ersättning hos Försäkringskassan behöver du ange kommunens organisationsnummer.

  Tibro kommuns organisationsnummer är: 212000-1660.

  Försäkringskassans information angående Coronaviruset

 • Från och med den 25 april kan man som förälder få ersättning (tillfällig föräldrapenning) från Försäkringskassan om förskolan eller skolan är stängd på grund av covid-19. Detta fastän ditt barn inte är sjukt eller sprider smitta. Ersättningen blir cirka 90 procent av den ersättning du brukar få om du vabbar när ditt barn är sjukt. Regeringen har beslutat om en tillfällig regeländring som ska gälla som längst till sista september 2020.

  Du får ersättning för vab (tillfälligföräldrapenning) om huvudmannen beslutar om att ditt barns förskola/skola ska stängas. Det gäller:

  •på smittskyddsläkares eller Folkhälsomyndighetens rekommendation eller
  •när verksamheten ligger i ett riskområde som Folkhälsomyndigheten har spärrat av eller
  •när verksamheten inte kan bedrivas på grund av att stora delar av personalen är sjuk.

   

 • Rätten till föräldraledighet, studieledighet, ledighet för att bedriva näringsverksamhet och ledighet för fackligt arbete föreligger med stöd av lag.

  Redan beviljad sådan ledighet kan inte ensidigt återkallas eller avbrytas av arbetsgivaren.

  Däremot kan arbetsgivaren alltid ha en dialog om arbetstagarens möjligheter att återgå i arbetet tidigare, helt eller delvis, och på så sätt bli överens om att en tjänstledighet bryts.

  Utöver ovan nämnda tjänstledigheter finns även tjänstledighet av andra skäl som arbetsgivare och arbetstagare är överens om.

  Möjligheten att avsluta sådan tjänstledighet beror då på hur det avtalet ser ut.

  Om inget anges om villkor för avbrytande av tjänstledigheten utan endast vilket period tjänstledigheten gäller, kan avtalet inte ensidigt brytas/återkallas av någon part.

  Däremot kan arbetsgivaren ha en dialog med arbetstagaren och komma överens om att tjänstledigheten avbryts helt eller delvis, förskjuts eller inte påbörjas alls.

 • Från och med den 27 mars har regeringen beslutat att man inte behöver uppvisa ett läkarintyg de första 21 dagarna när man är sjuk.

  Arbetsgivaren står alltid för sjuklönekostnaden de första 14 dagarna, även benämnt som sjuklöneperiod.

  Från dag 15 kan man ansöka om sjukpenning hos Försäkringskassan. I och med de nya bestämmelserna behöver man först uppvisa ett läkarintyg för Försäkringskassan dag 21 i sjukperioden.

  Dag 21 ska ett läkarintyg därmed även uppvisas för arbetsgivaren.

 • För vikariatsförordnanden av kortvarig karaktär rekommenderar SKR att inte ändra på arbetstidsmåttet för arbetstagaren om måttet är annat i vikariatsförordnandet jämfört med ordinarie anställning.

  Om vikariatet däremot beräknas vara under en längre period ska arbetstidsmåttet anpassas efter de förutsättningar som gäller där arbetstagaren vikarierar.

  Värt att notera är att om arbetstagaren är anställd på bilaga U eller M så ska fortfarande de villkoren runt arbetstidsförläggning gälla i grunden. Detta utifrån att bilagorna har annan struktur och hantering gällande arbetstiden.

  Arbetstagaren ska följa den förläggning av arbetstid som verksamheten har där hen vikarierar. Om exempelvis den verksamhet som arbetstagaren är förordnad att vikariera inom har arbetstidsförläggning under helger och kvällar så innebär vikariatet även en skyldighet för arbetstagaren att fullgöra arbetstid på dessa tider. Det samma gäller om det finns behov av jour och beredskap.

  Samtliga bestämmelser om ersättning i AB (§§ 20-24) gäller som vanligt på vikariatsförordnandet. O-ersättning ska utbetalas om arbete utförts under sådan tid, övertidsersättning gäller vid beordran och om vikariatet innebär att arbetstagaren får ändrad arbetstidsförläggning så gäller ersättning för förskjuten arbetstid (9 dagar).

  Värt att notera är att för lärare anställda på bilaga M gäller inte bestämmelsen om förskjuten arbetstid. Istället gäller arbetstidslagen som innebär att förändrad arbetstidsförläggning vanligtvis ska meddelas med 14 dagars varsel.

  Om arbetstagare som har ett arbetstidsmått på 40 timmar per vecka behöver arbeta under någon så kallad lätthelgdag, vilket kan bli aktuellt med anledning av kommande påskhelg, så ska denna arbetstid ersättas med övertidsersättning enligt AB § 20.

 • En huvudman kan under vissa förutsättningar besluta om att stänga en skola eller förskola med kort varsel av exempelvis smittskyddsskäl eller arbetsmiljöskäl, på samma sätt som andra arbetsgivare. Det regleras bland annat i arbetsmiljölagen. Om eleverna inte kan få ta del av utbildning under en kortare tid kan skolan ofta kompensera dem för detta genom olika åtgärder. Skolverket informerar löpande kring detta.

  Coronaviruset (covid 19) – information till skolor och förskolor, Skolverket

  Information till skola och förskola om covid-19, Folkhälsomyndigheten

  För att underlätta för huvudmän att säkerställa elever den undervisning dessa har rätt till har regeringen fattat beslut om en särskild förordning som ska gälla i de fall huvudmannen tvingats fatta beslut om stängning av en skola. Förordningen möjliggör bl.a. förlängda skoldagar och förläggning av undervisning under lördag, söndag och lovdagar.

  Lärare som arbetar enligt Bilaga M (ferieanställning)

  I det fall en skola stängs ned gäller fortfarande angivet schema och arbetstagaren behåller sin lön. Arbetstagaren står till arbetsgivarens förfogande under den tid som denne är schemalagd, och kan utföra de arbetsuppgifter som rektor bedömer är möjligt utanför arbetsplatsen. Reglerad arbetstid och förtroendearbetstid gäller alltjämt enligt avtal, med den skillnaden är att den reglerade arbetstiden istället utförs på annan plats och kan innehålla andra arbetsuppgifter än normalt.

  Lösningar för hur verksamheten ska bedrivas under tiden för stängning kommer sannolikt att se olika ut bl.a. mellan olika skolformer, skolor och i olika ämnen. Det finns också möjligheter att lägga om planering för arbetets innehåll. Dagar som tidigare var planerade för fortbildning kan istället användas för annat arbete (som t.ex. undervisning av elever) eller vice versa.

  Därutöver gäller Allmänna Bestämmelser § 6 även för lärare (skyldighet att vikariera för annan arbetstagare vilket även kan innefatta att utföra andra arbetsuppgifter).

  I de fall en stängning eller en förändring beräknas bli långvarig kan lärare anställda på Bilaga M få en ändrad förläggning av A-dagar. Besked om sådan ändring ska lämnas till arbetstagaren minst två veckor innan ändringen ska träda i kraft. Det kan innebära att A-dagar flyttas till tid om förut varit lov eller till röda dagar.

  Om verksamheten kräver fler än 194 A-dagar gäller övertidsersättning enligt AB. Om en förändrad eller utökad förläggning av A-dagar skulle innebära en kortare ferieperiod (sommarlov), är det viktigt att säkerställa en sammanhängande ledighetsperiod om minst 45 kalenderdagar.

  Medarbetare med semestertjänst

  För medarbetare med semestertjänst kan inte arbetsdagar flyttas på samma sätt som för medarbetare med ferietjänst. I det fall en skola eller en förskolan stängs ner behåller medarbetarna sin ordinarie arbetstid och lön. Arbetstagaren står till arbetsgivarens förfogande under den tid som denne är schemalagd, och kan utföra de arbetsuppgifter som rektor bedömer är möjligt utanför arbetsplatsen.

  Vid behov att flytta personer till andra arbetsställen, se info kring det.

 • Som anställd i Tibro kommun omfattas du av ett antal försäkringar, bland annat från AFA-försäkring. Via nedanstående länk kan du läsa mer om vad som gäller för AFA-försäkringarna avseende Coronaviruset, Covid-19.

  AFA-försäkring - vilka försäkringar gäller?

 • Som chef är det viktigt att du tar dig tid att lyssna på din medarbetare och den oro som uttrycks. Var tydlig med att medarbetaren är viktig för verksamheten. Tydliggör också vilka åtgärder verksamheten och kommunen har vidtagit för att förhindra smitta. Det är viktigt att i alla lägen försöka inge trygghet för den som känner sig orolig.

  Om din medarbetare ändå upplever oro för situationen tveka inte att erbjuda stöd via företagshälsovården.

 • Det är viktigt i alla lägen att vi hanterar varandra med respekt. Detta är extra viktigt i rådande situation. Varje medarbetare reagerar olika samt har olika livssituationer som kan bidra till en ökad oro. Det är därför viktigt att man tillåts sätta ord på sin upplevelse och vad det innebär för personen som individ och oss som grupp.

  Att skämta om eller förlöjliga omständigheterna kring Coronaviruset är inte lämpligt, då vi aldrig säkert kan veta hur någon i gruppen upplever situationen.

 • Bokas vikarier av på ett sedan tidigare inbokat pass har vederbörande rätt till den ersättning som personen skulle ha fått för det arbetade passet. Ingånget avtal gäller enligt Avtalslagen.

  Kan vi som arbetsgivare erbjuda vikarien arbete på annan enhet inom berörd förvaltning går det givetvis bra.

  Exempel: Timanställd undersköterska var inbokad på ett pass på Bonargården men av olika omständigheter behövs inte timvikarien där längre. Vakant undersköterskepass finns istället på Brittgården. Eftersom medarbetaren är anställd som undersköterska inom socialförvaltningen är det korrekt och okej att erbjuda arbetspass på denna enhet istället.

  Om vikarien tackar nej till annan placering på sitt inbokade pass och därmed inte utför arbete enligt avtal ska ingen ersättning (lön) utgå.

 • Det finns ingen tidsaspekt i hur tätt inpå en medarbetare kan dra tillbaka sin semester.

  Rådande situation är ett prekärt läge och innebär särskilda omständigheter. Utgångpunkten är att vi som arbetsgivare behöver vår ordinarie personal i verksamheten så långt det är möjligt.

 • Om en medarbetare har varit på utlandsresa uppmanas du som chef att föra dialog med medarbetaren om hur hen mår innan vederbörande kommer tillbaka i tjänst.

  Uppvisar han/hon några som helst sjukdomssymtom ska vederbörande sjukskriva sig och inte komma till jobbet.

  Som chef ska du även göra en bedömning av om det finns risk för att vederbörande kan bära på smittan utifrån er dialog. I dessa fall kan det bli aktuellt att föra dialog med förvaltningschef för beslut om avstängning med bibehållen lön enligt AB § 10 för att minimera smittspridning.

  Medarbetare som upplever allvarliga symptom ska kontakta vården. Se mer information via denna länk:

 • Arbetsgivaren ska hantera alla medarbetare enligt samma rutin, oavsett om man arbetar i andra organisationer eller inte. Är vikarien frisk ska arbete utföras enligt avtal, är medarbetaren sjuk eller uppvisar symptom ska vederbörande inte komma till jobbet.