Treserva

Treserva är ett verksamhetssystem som används inom Äldre- och funktionsnedsättningsområdet, individ- och familjeomsorgen och inom den hälso- och sjukvård som bedrivs av kommunen.

Allmänt

Rutin korrigering av aktualisering och dokumentation

Riktlinje för avvikelsehantering samt manual i Treserva

 

Handböcker för utförare

Instruktioner för Genomförandewebben (hur jag loggar in och arbetar i Treserva)

Handbok för social dokumentation

Instruktion för genomförandeplan och social dokumentation

Instruktion för genomförandeplan och social dokumentation FN

Instruktion för genomförandeplan och social dokumentation Resursteamet

Rutin för omvårdnadspersonal vid utförande av hälso- och sjukvårdsinsatser

Delegering för dig som omvårdnadspersonal

Lathund Trygghetslarm

Nytt sätt att spara, kopiera och skrivskydda genomförandeplanen 171016

Genomförandeplan allmän för utskrift

Manual för rensning av webbhistorik

 
Handböcker för handläggare

Handbok Handläggare

Lathund till väntelistan i boendemodulen


Förenklat beslutsfattande

Manual Treserva - Förenklat bistånd

Handböcker för HSL personal i Treserva

Inloggning i treserva för HSL pers.

Skrivbordet i Treserva för HSL pers.

Avvikelsehantering för legitimerad personal

Handbok för tidsbokning av läkare

Handbok för avgifter för hälso- och sjukvårdsinsatser

Handbok för vårdplan

Handbok för att söka journalanteckningar

Handbok för att ändra organisation/enhet och ansvarig i ett vårdåtagande

Handbok enstaka åtgärder som trygghetslarm

Handbok för att redigera journalanteckningar i pat.journalen

Hanbok om omv.personalens HSL dokumentation

Handbok om att läsa omv. personalens anteckningar i vårdplaner

Utskrift beläggningslistor

Lägga in samtycke

Lathund för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Inloggning till treserva test - Det finns en testdatabas för Treserva som får användas av alla användare.Treserva Test och återfinns under Start på skrivbordet.

 
Handböcker för debiteringsunderlag

Tiljan matdebitering

LSS matdebitering

Pegasus matdebitering

Tulpanen debitering

 
Dataavbrott som påverkar Treserva

Journalhandling HSL

Journalhandling SoL LSS

Rutin för utskrift av omvårdnadsjournal inför eventuellt dataavbrott och dokumentation under ev. dataavbrott

 
Handböcker för tillfälligt uppehåll

Tillfälligt uppehåll Hemvården

Tillfälligt uppehåll Korttiden

Tillfälligt uppehåll SÄBO

 
Handböcker för enhetschefer

Lathund för enhetschefer

Avvikelsehantering för enhetschefer

Lathund för administration av användare

Lathund för skapande av sändlistor

Lathund för byte av lösenord

Registrera produkt i debiteringsunderlaget

Handbok uppföljning av delegering

Lathund för logguppföljning