Hygien och smittskydd

Kontakter

Rutiner, föreskrifter och webbutbildning om Hygien och smittskydd.

Hygien

SOSFS 2015:10 Basal hygien i vård och omsorg

Vårdhygien riktad till kommunal vård och omsorg

Basal Hygien och klädrutiner

Regional rekommendation för kommunal vård och omsorg  Städning

Webb utbildning - Basala hygienrutiner

Hygienföreskrifter

Underlag till lokal hygienrutin bilaga 1

Hygienombudets roll och uppdrag bilaga 2

Basala hygienföreskrifter och personligt hygienansvar bilaga 3

Hygienombud Tibro socialförvaltning

Handhygien

Arbetskläder inom socialtjänsten

Lokala hygienrutiner hittas under respektive enhet

 

Smittskydd

Vårdriktlinjer smittskydd västra Götaland

Checklista för av- och påklädning av skyddsutrustning

Återanvändning av engångsvisir/glasögon – Instruktion för desinfektion

Rutin för användande av munskydd i vård och omsorgsarbetet

Rutin för vård av personer med ESBL

 

Skär- och sticksår

Blankett för anmälan om stick och skärskada

Rutin för handläggning av stick och skärskador

 

Gastroenterit utbrott

Vanliga orsaker till tarminfektion

Lokala anvisningar vid gastroenterit utbrott

Riktlinjer vid gastroenterit utbrott

För loggbok över de som insjuknar vid utbrott av gastroenterit

  • Vårdtagare med HSL - Ssk är ansvarig
  • Vårdtagare med enbart SoL - enhetschef är ansvarig
  • Personal - enhetschef är ansvarig för loggbok under utbrottet (blanketter finns att ladda ned här)
  • Då utbrottet är över görs en slutrapport: Slutrapport för utbrott av gastroenterit

 

Farligt avfall

Information om farligt avfall

Beställningsrutin av stora förpackningar för smittförande avfall

Transport av smittförande avfall