Coronavirus - Covid-19

Kontakter

Här hittar du som medarbetare inom socialförvaltningen den information om Covid-19 som du behöver i ditt dagliga arbete.

Riktlinjer och rutiner för kommunal vård- och omsorg

Längst ner på sidan finns även utbildningsfilmer.


Medarbetare inom vård- och omsorg, och LSS

Handlingstöd vid misstanke om Covid -19

Lokal rutin vid misstänkt fall/bekräftat fall av Covid -19

Förtydligande av regionala rutiner Covid-19 i ordinärt boende samt inom SÄBO och LSS avseende i vilka situationer ett visir kombineras med ett vätskeavvisande munskydd klass IIR.

Lokal rutin för att minska smittspridning från personal till äldre vårdtagare, brukare och patienter

Omhändertagande av patient med Covid-19 - Information från Rehab

Omhändertagandet av avliden med misstänkt/konstaterad Covid-19

Information om egentest för återgång i arbete

Lokal rutin för beställning av skyddsutrustning

Beställningsformulär skyddsutrustning

Lokal rutin för avfallshantering och arbetskläder vid utbrott av Covid-19

Förändring av verkställighet med anledning av Covid -19

Basala hygien- och klädrutiner

Rengöring av hjälpmedel

Återanvändning av engångsvisir/glasögon – Instruktion för desinfektion

Rutin för användande av munskydd i vård och omsorgsarbetet

Sjukresor – för resande med misstänkt/bekräftad Covid-19 smitta (ej akuta ambulanstransporter) Rutinen gäller även mellan kommunala adresser. 

Smittskydd Västra Götalands rekommendationer för att minska smittspridning av Covid-19 mellan hemtjänstpersonal och vårdtagare 

 

Sjuksköterskor

Handlingstöd vid misstanke om Covid -19

Lokal rutin vid misstänkt fall/bekräftat fall av Covid -19

Förtydligande av regionala rutiner Covid-19 i ordinärt boende samt inom SÄBO och LSS avseende i vilka situationer ett visir kombineras med ett vätskeavvisande munskydd klass IIR.

Lokal rutin för att minska smittspridning från personal till äldre vårdtagare, brukare och patienter

Information om egentest för återgång i arbete

Lokal rutin för avfallshantering och arbetskläder vid utbrott av Covid-19

Covid-19 inom ordinärt boende

Covid -19 inom särskilt boendeformer och LSS

Rutin för provtagning Covid-19 hos patienter inom Tibro kommunal hälso- och sjukvård

Regional rutin för screening och smittspårning av covid-19 på korttid & SÄBO

Lokal rutin för screening och smittspårning av covid-19 på korttid & SÄBO

Regional rutin –Provtagning av pat. med misstänkt
Covid-19 inom kommunal hälso- och sjukvård, t ex SÄBO

Sjukresor – för resande med misstänkt/bekräftad Covid-19 smitta (ej akuta ambulanstransporter) Rutinen gäller även mellan kommunala adresser. 

 

Enhetschefer

Beslut om besöksförbud

Vägledning för handläggning av vårdtagare som skrivs ut från sjukhus till korttidsboende/ SÄBO under Covid -19 epidemin

Handlingstöd vid misstanke om Covid -19

Regional rutin för screening och smittspårning av covid-19 på korttid & SÄBO

Lokal rutin för screening och smittspårning av covid-19 på korttid & SÄBO

Lokal rutin för att minska smittspridning från personal till äldre vårdtagare, brukare och patienter

Regional rutin för att minska smittspridning mellan personal, patienter och vårdtagare när misstanke om covid-19 saknas

Förhållningssätt - Vårdtagare som kommer hem efter sjukhusvistelse.

Lokal rutin för beställning av skyddsutrustning

Beställningsformulär skyddsutrustning

Information om egentest för återgång i arbete

Fotvårdsbesök på SÄBO

Frisörbesök på SÄBO

Användning av portabla fläktar på korttid och SÄBO

Lokal rutin för avfallshantering och arbetskläder vid utbrott av Covid-19

Checklista vid misstänkt/konstaterad smitta hos vårdtagare eller personal

Checklista vid smittspårning av Covid-19 i kommunal vård/omsorg

Lokal rutin vid misstänkt fall/bekräftat fall av Covid -19

Loggbok vid luftvägssymtom vid misstänkt Covid -19

Förändring av verkställighet med anledning av Covid-19 

IVO:s frågor och svar kopplat till vår verksamhet

Covid-19 inom ordinärt boende

Covid -19 inom särskilt boendeformer och LSS

Beskrivning och åtgärder gällande basala hygienrutiner, korrekt använd skyddsutrustning och adekvata städrutiner

Protokoll för rengöring av tagytor

Protokoll för desinfektion av ytor

Sjukresor – för resande med misstänkt/bekräftad Covid-19 smitta (ej akuta ambulanstransporter) Rutinen gäller även mellan kommunala adresser. 

 

Hantering av frågor från media - samtlig personal

Vägledning för kontakt med media under pandemi - kris och beredskapsläge

 

Regionala riktlinjer och rutiner

Smittskydd Västra Götaland

Vårdhygien SKAS rutiner för kommuner

Vårdhygien Regional rutin Covid-19

 

Nationell information

folkhalsomyndigheten.se

krisinformation.se

socialstyrelsen.se/coronavirus-covid-19/

 

Utbildningsmaterial

Case Covid-19

 

Filmer - Utbildning och information

Basalhygien i vård och omsorg

Basala hygienrutiner och Covid-19 - Förhindra smittspridning i kommunal vård och omsorg. 

Skydd mot Covid -19   (instruktionsfilm)

Omvårdnad i livets slutskede vid Covid -19