Coronavirus - Covid-19

Kontakter

Här hittar du som medarbetare inom socialförvaltningen den information om Covid-19 som du behöver i ditt dagliga arbete.

Riktlinjer och rutiner för kommunal vård- och omsorg

Längst ner på sidan finns även utbildningsfilmer.

Vårdhygien Regional rutin Covid-19

Komplettering av regional rutin Covid-19 gällande vårdhygieniska rutiner för  ordinärt boende, till exempel hemtjänst och hemsjukvård

Komplettering av regional rutin Covid-19 gällande vårdhygieniska rutiner inom särskilda boendeformer för äldre och LSS.

Generella åtgärder för att minska smittspridning av Covid-19 inom vård, tandvård och omsorg

 


Samtliga medarbetare inom vård- och omsorg, och LSS

Hur kan vi som personal tillsammans minska risken för smittspridning på särskilda boenden?

Handlingstöd vid misstanke om Covid -19

Lokal rutin - Åtgärder för att minska smittspridning av covid-19 från asymtomatisk person inom vård och omsorg

Source control - Visir contra skyddsglasögon

Omhändertagande av patient med Covid-19 - Information från Rehab

Omhändertagandet av avliden med misstänkt/konstaterad Covid-19

Information om egentest för återgång i arbete

Lokal rutin för avfallshantering och arbetskläder vid utbrott av Covid-19

Förändring av verkställighet med anledning av Covid -19

Basala hygien- och klädrutiner

Rengöring av hjälpmedel

Beskrivning - rengöring av flergångsvisir

Hantering av munskydd

Åtgärder för att motverka hudskador vid behov relaterat till användning av andningsskydd för personal

Instruktion för användning av andningsskydd

 

Sjuksköterskor

Handlingstöd vid misstanke om Covid -19

Loggbok vid misstänkt Covid-19

Regional rutin - Screening och smittspårning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg

Lokal Rutin Screening – smittspårning inom kommunal vård och omsorg

Regional rutin –Provtagning av pat. med misstänkt
Covid-19 inom kommunal hälso- och sjukvård, t ex SÄBO

Lokal rutin för provtagning av Covid-19 hos patienter inom Tibro kommunal hälso- och sjukvård

Sjukresor – för resande med misstänkt/bekräftad Covid-19 smitta (ej akuta ambulanstransporter) Rutinen gäller även mellan kommunala adresser. 

 

Enhetschefer

Beslut om besöksförbud

Handlingstöd vid misstanke om Covid -19

Handlingstöd Tibro kommun Patientsäkerhet vid covid-19

Source control - extra patientsäkerhetsåtgärder

Regional rutin - Screening och smittspårning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg

Lokal Rutin Screening – smittspårning inom kommunal vård och omsorg

Förslag till arbetsfördelning vid smittspårning av vårdtagare och personal i hemtjänst och hemsjukvård

Egentest personal Smittspårning Screening

Lokal rutin - Åtgärder för att minska smittspridning av covid-19 från asymtomatisk person inom vård och omsorg

Source control - Visir contra skyddsglasögon

Generella åtgärder för att minska smittspridning av Covid-19 inom vård, tandvård och omsorg

Checklista preventiva åtgärder Covid-19

Fotvårdsbesök på SÄBO

Frisörbesök på SÄBO

Vårdhygieniska aspekter på AC/luftkylare och portabla fläktar vid Covid-19

Checklista vid misstänkt/konstaterad smitta hos vårdtagare eller personal

Förändring av verkställighet med anledning av Covid-19 

IVO:s frågor och svar kopplat till vår verksamhet

Protokoll för desinfektion av ytor

 

Hantering av frågor från media - samtlig personal

Vägledning för kontakt med media under pandemi - kris och beredskapsläge

 

Regionala riktlinjer och rutiner

Vårdgivarwebben

Smittskydd Västra Götaland

Vårdhygien SKAS rutiner för kommuner

 

Nationell information

folkhalsomyndigheten.se

krisinformation.se

socialstyrelsen.se/coronavirus-covid-19/

 

Utbildningsmaterial

Case Covid-19

Kommunikation SBAR

 

Filmer - Utbildning och information

Basala hygienrutiner och Covid-19 - Förhindra smittspridning i kommunal vård och omsorg. 

Skydd mot Covid -19   (instruktionsfilm)

På och avtagning av skyddsutrustning vid covid-19

Omvårdnad i livets slutskede vid Covid -19