Coronavirus - Covid-19

Kontakter

Här hittar du som medarbetare inom socialförvaltningen den information om Covid-19 som du behöver i ditt dagliga arbete.

Riktlinjer och rutiner för kommunal vård- och omsorg

Längst ner på sidan finns även utbildningsfilmer.

Vårdhygien Regional rutin Covid-19


Medarbetare inom vård- och omsorg, och LSS

Hur kan vi som personal tillsammans minska risken för smittspridning på särskilda boenden?

Handlingstöd vid misstanke om Covid -19

Åtgärder för att minska smittspridning av Covid -19 från personal till äldre vårdtagare , brukare och patienter

Omhändertagande av patient med Covid-19 - Information från Rehab

Omhändertagandet av avliden med misstänkt/konstaterad Covid-19

Information om egentest för återgång i arbete

Lokal rutin för avfallshantering och arbetskläder vid utbrott av Covid-19

Förändring av verkställighet med anledning av Covid -19

Basala hygien- och klädrutiner

Rengöring av hjälpmedel

Återanvändning av engångsvisir/glasögon – Instruktion för desinfektion

Sjukresor – för resande med misstänkt/bekräftad Covid-19 smitta (ej akuta ambulanstransporter) Rutinen gäller även mellan kommunala adresser. 

 

Sjuksköterskor

Handlingstöd vid misstanke om Covid -19

Åtgärder för att minska smittspridning av Covid -19 från personal till äldre vårdtagare , brukare och patienter

Lokal rutin för provtagning av Covid-19 hos patienter inom Tibro kommunal hälso- och sjukvård 2.0

Information om egentest för återgång i arbete

Lokal rutin för avfallshantering och arbetskläder vid utbrott av Covid-19

Loggbok vid misstänkt Covid-19

Covid-19 inom ordinärt boende

Covid -19 inom särskilt boendeformer och LSS

Rutin för provtagning Covid-19 hos patienter inom Tibro kommunal hälso- och sjukvård

Regional rutin - Screening och smittspårning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg

Lokal rutin screening och smittspårning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg

Regional rutin –Provtagning av pat. med misstänkt
Covid-19 inom kommunal hälso- och sjukvård, t ex SÄBO

Sjukresor – för resande med misstänkt/bekräftad Covid-19 smitta (ej akuta ambulanstransporter) Rutinen gäller även mellan kommunala adresser. 

 

Enhetschefer

Beslut om besöksförbud

Handlingstöd vid misstanke om Covid -19

Åtgärder för att minska smittspridning av covid -19 från personal till äldre vårdtagare , brukare och patienter

Regional rutin - Screening och smittspårning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg

Lokal rutin screening och smittspårning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg

Egentest personal Smittspårning Screening

Lokal rutin för att minska smittspridning från personal till äldre vårdtagare, brukare och patienter

Regional rutin för att minska smittspridning mellan personal, patienter och vårdtagare när misstanke om covid-19 saknas

Information om egentest för återgång i arbete

Fotvårdsbesök på SÄBO

Frisörbesök på SÄBO

Användning av portabla fläktar på korttid och SÄBO

Lokal rutin för avfallshantering och arbetskläder vid utbrott av Covid-19

Checklista vid misstänkt/konstaterad smitta hos vårdtagare eller personal

Förändring av verkställighet med anledning av Covid-19 

IVO:s frågor och svar kopplat till vår verksamhet

Covid-19 inom ordinärt boende

Covid -19 inom särskilt boendeformer och LSS

Protokoll för desinfektion av ytor

Sjukresor – för resande med misstänkt/bekräftad Covid-19 smitta (ej akuta ambulanstransporter) Rutinen gäller även mellan kommunala adresser. 

 

Hantering av frågor från media - samtlig personal

Vägledning för kontakt med media under pandemi - kris och beredskapsläge

 

Regionala riktlinjer och rutiner

Vårdgivarwebben

Smittskydd Västra Götaland

Vårdhygien SKAS rutiner för kommuner

 

Nationell information

folkhalsomyndigheten.se

krisinformation.se

socialstyrelsen.se/coronavirus-covid-19/

 

Utbildningsmaterial

Case Covid-19

 

Filmer - Utbildning och information

Basalhygien i vård och omsorg

Basala hygienrutiner och Covid-19 - Förhindra smittspridning i kommunal vård och omsorg. 

Skydd mot Covid -19   (instruktionsfilm)

Omvårdnad i livets slutskede vid Covid -19