Coronavirus - Covid-19

Kontakter

Här hittar du som medarbetare inom socialförvaltningen den information om Covid-19 som du behöver i ditt dagliga arbete.

Riktlinjer och rutiner för kommunal vård- och omsorg

Längst ner på sidan finns även utbildningsfilmer.

Vårdhygien Regional rutin Covid-19

Komplettering av regional rutin Covid-19 gällande vårdhygieniska rutiner för  ordinärt boende, till exempel hemtjänst och hemsjukvård

Komplettering av regional rutin Covid-19 gällande vårdhygieniska rutiner inom särskilda boendeformer för äldre och LSS.


Medarbetare inom vård- och omsorg, och LSS

Hur kan vi som personal tillsammans minska risken för smittspridning på särskilda boenden?

Handlingstöd vid misstanke om Covid -19

Lokal rutin - Åtgärder för att minska smittspridning av covid-19 från asymtomatisk personal inom vård och omsorg

Omhändertagande av patient med Covid-19 - Information från Rehab

Omhändertagandet av avliden med misstänkt/konstaterad Covid-19

Information om egentest för återgång i arbete

Lokal rutin för avfallshantering och arbetskläder vid utbrott av Covid-19

Förändring av verkställighet med anledning av Covid -19

Basala hygien- och klädrutiner

Rengöring av hjälpmedel

Återanvändning av engångsvisir/glasögon – Instruktion för desinfektion

Hantering av munskydd

Åtgärder för att motverka hudskador vid behov relaterat till användning av andningsskydd för personal

Instruktion för användning av andningsskydd

Sjukresor – för resande med misstänkt/bekräftad Covid-19 smitta (ej akuta ambulanstransporter) Rutinen gäller även mellan kommunala adresser. 

 

Sjuksköterskor

Handlingstöd vid misstanke om Covid -19

Lokal rutin för provtagning av Covid-19 hos patienter inom Tibro kommunal hälso- och sjukvård 2.0

Generella åtgärder för att minska smittspridning av Covid-19 inom vård, tandvård och omsorg

Information om egentest för återgång i arbete

Lokal rutin för avfallshantering och arbetskläder vid utbrott av Covid-19

Loggbok vid misstänkt Covid-19

Covid-19 inom ordinärt boende

Covid -19 inom särskilt boendeformer och LSS

Rutin för provtagning Covid-19 hos patienter inom Tibro kommunal hälso- och sjukvård

Regional rutin - Screening och smittspårning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg

Regional rutin –Provtagning av pat. med misstänkt
Covid-19 inom kommunal hälso- och sjukvård, t ex SÄBO

Sjukresor – för resande med misstänkt/bekräftad Covid-19 smitta (ej akuta ambulanstransporter) Rutinen gäller även mellan kommunala adresser. 

 

Enhetschefer

Beslut om besöksförbud

Handlingstöd vid misstanke om Covid -19

Handlingstöd Tibro kommun Patientsäkerhet vid covid-19

Source control - extra patientsäkerhetsåtgärder

Regional rutin - Screening och smittspårning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg

Egentest personal Smittspårning Screening

Lokal rutin - Åtgärder för att minska smittspridning av covid-19 från asymtomatisk personal inom vård och omsorg

Generella åtgärder för att minska smittspridning av Covid-19 inom vård, tandvård och omsorg

Checklista preventiva åtgärder Covid-19

Information om egentest för återgång i arbete

Fotvårdsbesök på SÄBO

Frisörbesök på SÄBO

Vårdhygieniska aspekter på AC/luftkylare och portabla fläktar vid Covid-19

Lokal rutin för avfallshantering och arbetskläder vid utbrott av Covid-19

Checklista vid misstänkt/konstaterad smitta hos vårdtagare eller personal

Förändring av verkställighet med anledning av Covid-19 

IVO:s frågor och svar kopplat till vår verksamhet

Covid-19 inom ordinärt boende

Covid -19 inom särskilt boendeformer och LSS

Protokoll för desinfektion av ytor

Sjukresor – för resande med misstänkt/bekräftad Covid-19 smitta (ej akuta ambulanstransporter) Rutinen gäller även mellan kommunala adresser. 

 

Hantering av frågor från media - samtlig personal

Vägledning för kontakt med media under pandemi - kris och beredskapsläge

 

Regionala riktlinjer och rutiner

Vårdgivarwebben

Smittskydd Västra Götaland

Vårdhygien SKAS rutiner för kommuner

 

Nationell information

folkhalsomyndigheten.se

krisinformation.se

socialstyrelsen.se/coronavirus-covid-19/

 

Utbildningsmaterial

Case Covid-19

Utbildningar vid introduktion på ny enhet:

För dig som är chef - Om utbildningen Basala hygienrutiner i vård och omsorg

Alternativ 1
Basala hygienrutiner i vård och omsorg (med inlogg, bank-id för kursintyg)

Alternativ 2
Till dig som arbetar inom vård och omsorg - covid 19 - Hindra smittspridning och använda skyddsutrustning

Fördjupning
Utbildningar för att hindra smittspridning och skydda personal


Kommunikation:
SBAR

 

Filmer - Utbildning och information

Basala hygienrutiner och Covid-19 - Förhindra smittspridning i kommunal vård och omsorg. 

Skydd mot Covid -19   (instruktionsfilm)

På och avtagning av skyddsutrustning vid covid-19 (aerosolbildning)

Omvårdnad i livets slutskede vid Covid -19