Övergripande rutiner och riktlinjer

Här kan du se rutiner och riktlinjer som gäller hela socialförvaltningen.

Delegationsförteckning 2019-2022
antagen av Socialnämnden 2019-02-18, senast reviderad 2021-02-23

Anmälan av delegationsbeslut

Dokumenthanteringsplan, antagen av socialnämnden 2017


Handbok för social dokumentation

 

Vägledning för kontakt med media under pandemi - kris och beredskapsläge


Rutin värmebölja - information och checklista

Att överklagar socialnämndens beslut

Rutiner rapportering av ej verkställda beslut

Rutin för registrering av volymmått

 

Arkiveringsinstruktioner

 

Ansvarsfördelning - ordinärt boende

Ansvarsfördelning - särskilt boende

 

Rutin för Trygghetslarm vid extraordinära händelser

Larmombudets roll

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Riktlinje för skydds- och begränsningsåtgärder

Rutin Lex Maja