Egenkontroll

Egenkontroll är enligt föreskriften SOSFS 2011:9 en systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten samt kontroll av att den bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i socialtjänstens ledningssystem.

Socialförvaltningens egenkontroll bedrivs genom

  • Årlig kvalitetsrevision
  • Nationella kvalitetsregister
  • Öppna jämförelser
  • Medarbetarenkät
  • Nyckeltal
  • Löpande reflektion i verksamheten
  • Olika typer av mätningar så som exempelvis PPM-mätning och trycksårsmätning.