Kvalitet

Kvalitet definieras i 2 kapitlet 1 § SOSFS 2011:9 på följande sätt:

”att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, socialtjänst och stöd och service till vissa funktionshindrade och beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter”

I både Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade framkommer att socialtjänstens insatser ska vara av god kvalitet och att det för utförandet ska finnas personer med lämplig utbildning och erfarenhet. Det framkommer även att kvaliteten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. 

I Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763 framkommer att målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor. Vård ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet.

Socialtjänstens kvalitetsarbete

Socialtjänstens kvalitetsarbete är inriktat på att göra rätt saker från början för att undvika brister i verksamheten. Grunden för en kvalitetsutveckling handlar i första hand om att utgå från den enskildes behov och just därför är den enskilde i centrum. Således definieras kvalitet enligt följande punkter:

  • Vi sätter dig i centrum
  • Kvalitet ska genomsyra vår verksamhet
  • Du ska ges möjlighet att leva ett självständigt, meningsfullt och aktivt liv
  • Kvalitet för oss handlar om att utgå från dina behov
  • Vi uppnår rätt kvalitet när du upplever att den omsorg, vård och service du får överensstämmer med det vi kommit överens om

Värdegrund

En gemensam värdegrund finns för socialtjänsten och i denna framkommer värderingar om hur vi ska bemöta varandra och beskriver det arbetssätt som personalen ska ha i sitt arbete. Värdegrunden är en del av förvaltningens samlade kvalitetsarbete och ett sätt för all personal att vara delaktiga i detta arbete är att aktivt arbeta med ledstjärnor. Ledstjärnorna ska spegla hur enheten vill upplevas av den enskilde och dess närstående samt andra besökare. Dessa ledstjärnor ska vara vägledande för personalen i det dagliga arbetet.

Socialtjänsten har tre värdeord som tillsammans utgör stommen i den gemensamma värdegrunden:

 

1. Delaktighet 2. Respekt 3. Trygghet

Du ska uppleva att vi lyssnar på dig

Du ska uppleva att vi har som målsättning att tillsammans med dig tillgodose dina behov

Du ska uppleva att vi håller dig informerad

Du ska uppleva att vi möter dig på ett respektfullt sätt utifrån just din situation

Du har alltid rätt att framföra dina åsikter på den hjälp du får av oss

Du ska uppleva att den hjälp du får ger dig möjligheter till ett värdigt liv och välbefinnande

Du ska uppleva att du kan lita på givna löften och överenskommelser

Du träffar kompetent personal

Du ska uppleva att du får rätt hjälp på rätt sätt vid rätt tillfälle utifrån aktuell lagstiftning

 

Här kan du ta del av en presentation av socialtjänstens värdegrund.

Socialtjänstens uppdrag

En av socialtjänstens viktigaste uppgifter att se till att alla som bor eller vistas i Tibro får det stöd och den hjälp de behöver för att kunna leva ett självständigt liv. Det kan exempelvis handla om att stödja och utveckla kommuninvånarnas möjligheter till ekonomisk och social trygghet men även att möjliggöra att den enskilde kan leva ett självständigt liv trots stigande ålder eller funktionsnedsättning.

För att säkerställa kvaliteten har alla enheter inom socialtjänsten fått ett antal uppdrag. Vissa av uppdragen gäller alla enheter för att hitta rutiner och former för, medan några uppdrag inte är tillämpliga i alla enheter.

Samtliga sex uppdrag:

1. Ledstjärnor
Personalen och enhetschef på samtliga enheter har gemensamt diskuterat fram vilka ledstjärnor som gäller på den specifika enheten. Dessa ledstjärnor ska vara vägledande i det dagliga arbetet.

2. Reflektion
Den grundläggande tanken med reflektion är att noggrant tänka igenom, medvetandegöra och utveckla förhållningssätt och lösningar på frågeställningar man ställs inför i det dagliga arbetet. Att reflektera över upplevelser och erfarenheter i vardagssituationer bidrar till att fundera över rådande arbetssätt; arbetar vi på bästa sätt eller bör en förändring komma till stånd? Varje enhet ska ha möjlighet till reflektion i arbetet.

3. Välkomstsamtal
Varje enhet, där det är tillämpligt, ska ha en rutin för välkomstsamtal. Denna rutin ska bland annat beskriva hur samtalet ska gå till och vilket innehåll men även vilka som ska deltaga.

4. Anhörigstöd
Enligt socialtjänstlagen ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. Därav ska alla enheter inom socialtjänsten ha rutiner som fastställer hur enheten exempelvis samverkar med anhörigombuden och hur ofta anhörigträffar anordnas.

5. Kontaktmannaskap
Syftet med kontaktmannaskap är att bygga upp ett förtroende som skapar trygghet, för den enskilde och dess anhöriga, genom att låta en eller två personal från enheten sköta kommunikation och information. Där det är tillämpligt ska enheten ha en rutin för kontaktmannaskap där det framgår hur man arbetar med detta.

6. Överenskommet förhållningssätt
All personal inom socialtjänsten har signerat denna överenskommelse där man åtar sig att arbeta utifrån värdegrunden samt enhetens egna ledstjärnor. Om någon brister i denna överenskommelse så har var och en skyldighet att påtala detta för berörd person.

Här kan du ta del av ett stödmaterial i arbetet med uppdragen.

Blankett för överenskommet förhållningssätt

Kvalitetsarbetets olika faser

Arbetet med utveckling och säkring av kvalitet ska ske systematiskt. Det innebär ett långsiktigt och målmedvetet arbete med att utveckla och säkra kvaliteten i verksamheterna. Genom att arbeta med ständig uppföljning och utvärdering av verksamheten kan socialtjänsten identifiera förbättringsområden. Med hjälp av årshjul tydliggör socialtjänsten vad som ska göras när i det systematiska förbättringsarbetet.

Socialtjänstens systematiska kvalitets- och utvecklingsarbete sker enligt förbättringshjulets fyra olika steg; planera, genomföra, följa upp och förbättra.

kvalitetsarbetets_olika_faser