Rutiner för rekrytering av ny personal

1. Ansvarig chef upprättar kravprofil 

2. Ansvarig chef kontaktar HR för eventuell omplacering och företrädesrätt.

3. Vid eveutell utökning av tjänst ska ansvarig chef skicka blanketten Behovsprövning anställning/rekrytering till skolchef. (ska läggas ut under blanketter)

4. Ansvarig chef upprättar annons utifrån nedanstående mallar

  • Förskolan
  • Nyboskolan
  • Baggeboskolan
  • Häggetorpsskolan
  • Ransbergs skola

5. Ansvarig chef skickar annonsmall till HR-enheten för publicering. Inlogg till rekryteringsplattform administreras av HR.

6. Urval av sökande till tjänsten för intervju bör göras av minst två personer.

7. Intervjutillfället

  • Ta kopia på utdrag ur belastningsregisteret.
  • Ta kopia på lärarlegitimationen.
  • Mall för intervjufrågor 

8. Referenstagningsmall

Riktlinje rekrytering - Fastställd av Kommunstyrelsens personalutskott, 2019-09-24