Organisering av förstelärarskapet

Nedanstående riktlinjer gäller från 1 juli 2020-30 juni 2022.

Från och med läsåret 2020/2021 kommer Tibro kommun att tillsätta nya försteläraruppdrag i verksamheten. Inom kort kommer olika uppdrag att publiceras på Inredan där du kan gå in och se om något av områdena passar dig.

Hur tillsätts och fördelas förstelärarskapen?

Huvudmannen ansvarar för tillsättning och utformning av karriärtjänster och beslutar var tjänsterna ska finnas. Alla huvudmän gör olika, fördelningen kan till exempel baseras på skolstorlek, geografisk spridning eller särskilda behov. Läs mer i SKOLFS 2013:147 och Skolverkets föreskrifter om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare.

Förutom vad som regleras i nationella styrdokument kommer Tibro kommun att tillämpa nedanstående lokala regler:

 • Tillsättningen av förstelärare skall ske utifrån tydliga avgränsade behov.
 • Verksamhetens behov styr hur huvudmannen fördelar uppdragen. 
 • Nominerade uppdrag skall vara tidsbegränsade, normalt 12-36 månader.
 • Varje uppdrag ska ha sin utgångspunkt i något/några av de nationella målen för respektive verksamhetsområde.
 • Varje uppdrag ska ha en plan för resultatredovisning och implementering.
 • Barn- utbildningsförvaltningens ledningsgrupp beslutar vilka uppdrag som skall prioriteras.
 • Vem som skall utses som förstelärare för respektive uppdrag beslutas av ansvarig subgrupp.

Vad gör en karriärlärare?

En lärare med karriärtjänst ska huvudsakligen arbeta med undervisning och uppgifter som hör till undervisning. Det innebär minst 50 procent av arbetstiden ska ägnas åt dessa uppgifter. Tjänsternas innehåll formuleras av huvudmannen.

Tjänsterna ska vara lokalt utformade och anpassade efter de förutsättningar och utvecklingsområden som huvudmannen har. Därför arbetar förstelärare och lektorer med varierande uppgifter runtom i landet. I Skolverkets rapport ”Vad gör försteläraren?” framkommer att de flesta lärare har utvecklingsuppdrag. I den kan du läsa mer om vilka olika arbetsuppgifter och uppdrag förstelärare och lektorer kan ha.

Vad krävs för att bli förstelärare eller lektor?

För att bli förstelärare eller lektor måste du ha vissa kvalifikationer. De är specificerade i förordningen för statsbidraget. Utöver dem kan huvudmannen sätta upp egna krav på kvalifikationer.

En förstelärare:

 • är legitimerad lärare
 • kan genom dokumentation redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet.
 • har visat en särskilt god förmåga att förbättra elevers studieresultat och har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen
 • bedöms av huvudmannen som särskilt kvalificerad för undervisning samt uppgifter som hör till undervisningen.

Du ska ha lärarlegitimation

Förstelärare och lektorer ska ha en lärarlegitimation utfärdad av Skolverket, oavsett vilken skolform läraren undervisar i. Kravet på lärarlegitimation gäller även för lärare som undervisar i förskoleklass och på gymnasiets yrkesprogram. Förskollärarlegitimation är inte giltigt för att bli förstelärare eller lektor. Undantag från kravet på legitimation finns endast för lärare som undervisar på engelska i ämnen som inte är språkundervisning.

Så mycket lönehöjning har du rätt till

Huvudmannen får statsbidrag för att betala ut i minst 5 000 kr mer i lön per månad till varje förstelärare och 10 000 kr till varje lektor. Om din huvudman utser flera förstelärare har denne möjlighet att ge er olika lönehöjning, så länge snittet per månad är 5 000 kr mer för varje förstelärare respektive 10 000 kr för varje lektor. Om du arbetar mindre än heltid minskas statsbidraget i motsvarande grad, vilket kan påverka din lön.

Om du nyanställs hos huvudmannen i samband med din förstelärar- eller lektorstjänst har du rätt till minst 5 000 kronor respektive 10 000 kronor mer i månaden än medianlönen för samma kategori lärare hos huvudmannen.