Kvalitets- och förbättringsarbete

Inom alla våra verksamheter pågår ständig utveckling av verksamhet och undervisning. Enligt skollagen ska ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivas både på huvudmannanivå och på förskole- och skolenhetsnivå.

Vi planerar, följer upp och utvecklar undervisningen. Inriktningen ska alltid vara de nationella målen för utbildningen.

Vårt systematiska kvalitetsarbete och vårt förbättringsarbete ska präglas av ett vetenskapligt förhållningssätt. Det innebär att forskningsresultat används som utgångspunkt och att dessa speglas i erfarenhet och anpassas till sammanhang och till barns och elevers behov.

Övergripande kvalitets- och förbättringsarbete

Barn- och utbildning har fastställt två handböcker för kvalitetsarbete. Vidare finns det årshjul för förskolan, grundskolan och Kompetenscenters verksamheter. Stödmaterialen är tänkta som en hjälp för dialog om kvalitet och likvärdighet inom nämndens ansvarsområde.

Kvalitetsarbete

Samtliga verksamheter fastställer verksamhetsplaner för varje verksamhetsår ("läsår"). Under varje verksamhetsår möter förvaltningen de olika subgrupperna (förskolans ledningsgrupp, grundskolans ledningsgrupp och kompetenscenters ledningsgrupp) för tre separata analysseminarier. Vidare så presenteras kvalitetsarbete (verksamhetsanalyser) för nämnden vid tre tillfällen per verksamhetsår. Nedan finns verksamhetsplaner och verksamhetsanalyser som presenterats för nämnd.

Verksamhetsanalyser

År Verksamhetsanalys 1 Verksamhetsanalys 2 Verksamhetsanalys 3
2017-2018 Rapport
Presentation
Rapport
Presentation
Rapport
Presentation
2018-2019   Rapport
Presentation

Rapport
Presentation

 

Förbättringsarbete

Utvecklings- och förbättringsarbete utgår till allra största delen från tidigare analyser inom den egna organisationen och skolforskning. En annan faktor som påverkar verksamheten är den ökande digitalisering i samhället, vilken förändrar stora delar av förutsättningarna för lärande på det individuella, gruppvisa och organisatoriska planet.

Under 2018-2019 är följande områden prioriterade för att höja kunskapsresultat och öka kvaliteten i hela verksamheten:

  • Digitalisering
  • Lärmiljöer
  • Systematiskt kvalitetsarbete
  • Administration
  • Elevhälsoarbetet

Förvaltningen har också utsett 18 förstelärare med specifika uppdrag med syfte att höja kvaliteten.

Exempel på utvecklingsarbete som pågår just nu är:

  • Leda digitalisering – utbildning av chefer för att leda i digitaliserad skola
  • Samverkan bästa skola – utvecklingsarbete med stöd av Skolverket och Karlstads universitet
  • e-Vägledning – modern vägledning med digitalt stöd
  • Baggeboskolan - ny grundskola som blir utgång för förändrade lärmiljöer och kommande byggnationer