Osynliga fördelar

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Syftet med Osynliga fördelar är att öka medvetenheten kring olika privilegier i samhället.

En del normer t.ex. kring klädstil eller intressen kan vi mer eller mindre frivilligt välja att följa eller inte följa. Sedan finns det andra normer som vi passar in på eller avviker från utan att kunna välja själva. Att uppfylla förväntningar och tillhöra vissa grupper ger fördelar och privilegier som inte alla i samhället får. Ofta uppmärksammas endast normavvikares utsatthet. I denna övning riktas uppmärksamheten istället mot privilegierade gruppers osynliga fördelar.

Instruktion

Ledaren läser upp frågorna och ger deltagarna de tre givna svarsalternativen samt ett öppet alternativ. Varje alternativ motsvarar ett hörn i rummet (alternativt märk ut fyra olika punkter ni finner lämpliga). Deltagarna ska ta ställning till frågorna genom att ställa sig i det hörn/punkt som motsvarar deras åsikt. De ska ta ställning till frågan oavsett om de tillhör gruppen eller inte. Gå sedan igenom varje svarsalternativ och låt deltagarna motivera och exemplifiera sina ställningstaganden om de vill. Det är tillåtet att byta hörn under övningen. Använd testfrågorna för att förstå hur övningen fungerar.

 

Att tänka på:

Det händer ibland att samtalen kommer att handla om problem för de som inte tillhör de grupper som ska diskuteras. Försök då att styra tillbaka samtalet till att handla om de fördelar som finns för den aktuella gruppen.
Gå runt mellan de olika hörnen när deltagarna ska motivera sina ställningstaganden. Det kan särskilt ge stöd i de fall en deltagare är ensam om att välja ett hörn.
Det händer att diskussionen fastnar kring vilket privilegium som är större än ett annat. Försök att gå vidare och lyfta fler privilegier. Syftet med övningen är inte att fastställa vilket det största privilegiet för normgruppen är utan att diskutera och synliggöra olika privilegier.

Testfråga:

  • Den största fördelen med att vara X (=ditt yrke) är?

- Jag får träffa intressanta människor varje dag.

- Jag utvecklas ständigt både i min yrkesroll och som människa.

- Jag fyller en viktig samhällsfunktion.

- Öppet hörn – eget förslag

  • Den största fördelen med att uppfattas som svensk i samhället är?

- Att det anses självklart att bo i Sverige.
- Att slippa fördomar om t.ex. kultur och religion.
- Att ett typiskt svenskt namn och utseende hjälper när en person söker jobb och bostad.
- Öppet hörn – eget förslag.

  • Den största fördelen vita personer har i samhället är?

- Att det är lätt för vita personer att hitta böcker, leksaker, politiker m.m. som representerar dem.
- Att vita personer inte behöver oroa sig för att bli stoppade av polisen pga. sin hudfärg.
- Att slippa höra kränkande antaganden och skämt om vita personer, som t.ex. att vita personer skulle vara mer primitiva än andra.
- Öppet hörn – eget förslag.

  • Den största fördelen personer som talar svenska utan brytning har i samhället är?

- Att personer utan brytning slipper bli tilltalade som barn i kontakt med t.ex. myndigheter och sjukvård.
- Att det personer utan brytning säger tas på allvar.
- Att personer utan brytning slipper höra andra driva med ens sätt att prata och bli tillrättavisade när de pratar.
- Öppet hörn – eget förslag.

Efter övningen

Diskutera övningen två och två utifrån följande frågor. Detta kan även göras i helgrupp men var noga med att alla får komma till tals.

  • Vilka gemensamma fördelar/privilegier har de grupper som diskuterats?
  • Hur kan en person som tillhör en privilegierad grupp ta ansvar för sina fördelar gentemot andra grupper?
  • Finns det personer runt din profession (t.ex. elever om du arbetar som lärare) som har fler fördelar än andra?
  • Vad kan din profession göra för att jämna ut dessa skillnader?
  • Övriga reflektioner från övningen?