Skolskjuts i Tibro

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.30

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Tibro kommun ordnar kostnadsfri skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskolan och grundsärskolan under förutsättning att vissa villkor uppfylls. Ett sådant villkor kan vara skolvägens längd. Mer information hittar du i kommunens skolskjutsreglemente.

Tibro kommun är enligt 10 kap 32§ skollagen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för att eleverna i grundskolan, om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder hos en elev eller någon annan särskild omständighet. Motsvarande bestämmelser finns för särskolan 11 kap 31§ skollagen.

Skolskjutsreglemente fr o m aug 2017

Barn och utbildningsnämnden i Tibro kommun har antagit ett reviderat skolskjutsreglemente som gäller från och med 1 augusti 2017 - se länk

Färdvägens längd

Skolskjuts anordnas till och från skolan med utgångspunkt ifrån elevens folkbokföringsadress. För att en elev ska vara berättigad till skolskjuts ska skolvägen, mätt efter kortaste användbara väg (gång-, cykel eller bilväg) från hemmet till av kommunen anvisad skola/hållplats, minst vara:

Regler för skolskjuts
SkolformAvstånd till skolaAvstånd till hållplats
Förskola-grundskola år 5 2 km 2 km
Grundskola år 6-9 4 km 3 km
Gymnasiet 6 km 6 km

 

Turlistor inför 2017/2018

Turlistor över turerna på skolorna