Lokal- och anläggningsbidrag

Telefon
0504-18260

E-post
kfn@tibro.se

Besöksadress
Gymnasiegatan 29, 543 32 Tibro

Öppettider
Besökare hänvisas till Biblioteket följande tider:
Måndag- torsdag kl. 10.00-16.00
Fredag kl. 10.00-14.00

Postadress
Tibro kommun, Kultur & Fritid, Gymnasiegatan 29, 543 32 Tibro

Kontakter

 1. Förening som avser att skaffa egen lokal ska inhämta kultur- och fritidsnämndens medgivande före förhyrandet om lokalbidrag ska kunna erhållas.
 2. Lokalkostnadsbidraget avser att stödja förening som äger lokaler eller anläggningar av något slag, vilka regelbundet utnyttjas för ungdomsverksamhet.
 3. Anläggningar och lokaler ska vara belägna inom Tibro kommun.
 4. Föreningar som äger fastighet, lokal, idrottsanläggningar eller liknande objekt, äger rätt att upptaga verifierade omkostnader för följande:
 • Ränta och fast lån
 • Brandförsäkring
 • Tomthyra
 • Elenergi
 • Bränsle och sotning
 • Vatten- och avloppsavgift
 • Fastighetsskatt
 • Reparations- och underhållskostnader upp till 5.000 kr. *

* ”Kultur- och fritidsnämnden kan efter särskild prövning godkänna ett högre
 belopp dock högst 10.000 kr. Dessa ansökningar behandlas från fall till fall.
 Bidraget skall rymmas inom det anslag som kommunfullmäktige har anvisat
 för bidragsformen.”

5a.  Bidrag utgår med 70% av föreningens godkända lokalomkostnader intill 150:-/kvm och år, dock högst 20.000:- för ungdomsorganisationer. (Minst 30 st redovisade bidragsberättigade sammankomster föregående kalenderår).

5b.   Bidrag utgår med 50% av föreningens godkända lokalomkostnader in till
150:-/kvm och år, dock högst 8.000:- för vuxenorganisationer. (Mindre än 30 st redovisade bidragsberättigade sammankomster föregående kalenderår).

6.   Kultur- och fritidsnämnden kan godkänna att hyresintäkter för lokalen/anläggningen får behållas utan att avdrag göres på godkända lokal/anläggningskostnader. Hänsyn tages till eget arbete och ungdoms-   verksamheten.

7.   Förening, som på annat sätt erhåller bidrag från kommunen för lokalhyror
äger ej rätt uppbära lokalkostnadsbidrag.

8.   Ansökningens uppgifter skall styrkas av föreningens båda revisorer. Sökande är dock skyldig att vid anfordran förete vederbörliga verifikationer.

9.   Vid nämndens bedömning av bidraget kommer hänsyn att tagas till omfattningen av föreningens ungdomsverksamhet.

10.   Ansökan skall vara kultur- och fritidsnämnden tillhanda senast den 1 december och skall avse kostnader för det senaste kalenderåret.
Ansökan ingives på av nämnden fastställd blankett.

11.   Bidrag prövas av kultur- och fritidsnämnden.

 

För ansökningsblankett kontakta kultur och fritid.