Särskilt anläggningsbidrag

Telefon
0504-18260, 0504-18251

E-post
kfn@tibro.se

Besöksadress
Gymnasiegatan 29, 543 32 Tibro

Öppettider
Måndag-torsdag kl. 08.00-12.00 & kl. 13.00-16.00
Fredag kl. 08.00-14.00
Lunchstängt alla dagar mellan kl. 12.00-13.00

Postadress
Tibro kommun, Kultur & Fritid, Gymnasiegatan 29, 543 32 Tibro

Kontakter

1. Anläggningslån till föreningar i Tibro kommun avser lån till:

  • nyanläggningar
  • större underhållsarbeten på egna fastigheter och anläggningar
  • anskaffande av större inventarier för fastighetens eller anläggningens drift


2. Ansökan skall vara kultur- och fritidsnämnden tillhanda senast 1 september
året före det år som lånet önskas utbetalt. Till ansökan för projektet skall
följande handlingar finnas:

  • ritningar över anläggningen som skall byggas eller renoveras
  • kostnadskalkyl
  • finansieringsplan
  • tids- och arbetsplan

3. Låneansökan beslutas av kultur- och fritidsnämnden. Den totala lånesumman
fastställs varje kalenderår, i samband med budgetbeslut.

4. Anläggningslånet är ränte- och amorteringsfritt för föreningen. Ändamålet
med anläggningslånet avgör avskrivningstiden. Anläggningslånet avskrivs
efter följande principer:

  • 10 år: underhåll, reparationer, inventarier m m
  • 20 år: vatten-, värme- och sanitetsinstallationer m m
  • 30 år: nybyggnation

5. För varje anläggningslån skall upprättas en lånerevers och en återbetalnings-
förbindelse.

6. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om hur utbetalningen av anläggnings-
lånet skall ske.

7. Tids- och arbetsplaner skall redovisas till kultur- och fritidsnämnden under
projektets genomförande.

8. Efter projektets genomförande skall en ekonomisk redovisning inlämnas
till kultur- och fritidsnämnden. Redovisas en lägre kostnad vid slutredo-
visningen än den vid ansökningen eller har projektet inte genomförts
enligt inlämnade planer kan föreningen bli återbetalningsskyldig för viss
del av lånet. Hur stor del av lånebeloppet som skall återbetalas fastställs
i förhandlingar mellan Tibro kommun och föreningen.

9. Anläggningen som berörs av anläggningslånet skall ha fullgott försäk-
ringsskydd.

10. Om föreningen läggs ned, om anläggningen säljs eller förstörs så att
anläggningen ej återuppförs skall en skälig del av lånebeloppet åter-
betalas. Vad som är en skälig del av lånebeloppet fastställs i förhand-
lingar mellan Tibro kommun och föreningen.

11. Vid ombildandet av föreningen skall nya lånereverser och återbetal-
ningsförbindelser upprättas. Den ursprungliga avskrivningstiden
skall bibehållas.

12. Föreningen svarar för kostnader för förändringsåtgärder som pådöms
av inspekterande myndigheter t ex skyddskommitté, arbetsmiljöverket,
miljönämnden östra skaraborg, byggnadsnämnd, räddningstjänsten
östra skaraborg m m.

13. Kommunen är inte ansvarig för personskada eller skadegörelse som
kan uppkomma i samband med aktiviteter finansierade med anlägg-
ningslånet.

14. Förtydligande eller tolkningar av anvisningar för anläggningslån
görs av kultur- och fritidsnämnden.