Särskilt anläggningsbidrag

Telefon
0504-18260

E-post
kfn@tibro.se

Besöksadress
Gymnasiegatan 29, 543 32 Tibro

Öppettider
Besökare hänvisas till Biblioteket följande tider:
Måndag- torsdag kl. 10.00-16.00
Fredag kl. 10.00-14.00

Postadress
Tibro kommun, Kultur & Fritid, Gymnasiegatan 29, 543 32 Tibro

Kontakter

Anläggningsbidrag till föreningar i Tibro kommun avser bidrag till nyanläggningar, större underhållsarbeten på egna fastigheter/anläggningar samt anskaffande av större inventarier för fastighetens eller anläggningens drift.

1. Anläggningsbidrag till föreningar i Tibro kommun avser bidrag till

  • nyanläggningar
  • större underhållsarbeten på egna fastigheter och anläggningar
  • anskaffande av större inventarier för fastighetens eller anläggningens drift


2. Ansökan skall vara kultur- och fritidsnämnden tillhanda senast 1 september
året före det år som bidraget önskas utbetalt. Till ansökan för projektet skall
följande handlingar finnas:

  • ritningar över anläggningen som skall byggas eller renoveras
  • kostnadskalkyl
  • finansieringsplan
  • tids- och arbetsplan

3. Bidragsansökan beslutas av kultur- och fritidsnämnden. Den totala bidragssumman
fastställs varje kalenderår, i samband med budgetbeslut.

4. Anläggningsbidraget är ränte- och amorteringsfritt för föreningen. Ändamålet
med anläggningsbidraget avgör avskrivningstiden. Anläggningsbidraget avskrivs
efter följande principer:

  • 10 år: underhåll, reparationer, inventarier m m
  • 20 år: vatten-, värme- och sanitetsinstallationer m m
  • 30 år: nybyggnation

5. För varje anläggningsbidrag skall en lånerevers och en återbetalnings-
förbindelse upprättas.

6. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om hur utbetalningen av anläggningsbidraget  skall ske.

7. Tids- och arbetsplaner skall redovisas till kultur- och fritidsnämnden under
projektets genomförande.

8. Efter projektets genomförande skall en ekonomisk redovisning inlämnas
till kultur- och fritidsnämnden. Redovisas en lägre kostnad vid slutredo-
visningen än den vid ansökningen eller har projektet inte genomförts
enligt inlämnade planer kan föreningen bli återbetalningsskyldig för viss
del av bidraget. Hur stor del av beloppet som skall återbetalas fastställs
i förhandlingar mellan Tibro kommun och föreningen.

9. Anläggningen som berörs av anläggningsbidraget skall ha fullgott försäk-
ringsskydd.

10. Om föreningen läggs ned, om anläggningen säljs eller förstörs så att
anläggningen ej återuppförs skall en skälig del av bidragsbeloppet åter-
betalas. Vad som är en skälig del av bidragsbeloppet fastställs i förhand-
lingar mellan Tibro kommun och föreningen.

11. Vid ombildandet av föreningen skall nya bidragsreverser och återbetal-
ningsförbindelser upprättas. Den ursprungliga avskrivningstiden
skall bibehållas.

12. Föreningen svarar för kostnader för förändringsåtgärder som pådöms
av inspekterande myndigheter t ex skyddskommitté, arbetsmiljöverket,
miljönämnden östra skaraborg, byggnadsnämnd, räddningstjänsten
östra skaraborg m m.

13. Kommunen är inte ansvarig för personskada eller skadegörelse som
kan uppkomma i samband med aktiviteter finansierade med anlägg-
ningsbidraget.

14. Förtydligande eller tolkningar av anvisningar för anläggningsbidrag
görs av kultur- och fritidsnämnden.

Ansökan sker via tibro.rbok.se