Granskning 2021-04-21 - 2021-06-30

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

En översiktsplan ska tas fram i samråd med kommuninvånare, myndigheter, grannkommuner och företag, föreningar, organisationer och andra intressegrupper som är verksamma inom kommunen. Samrådsprocessen för Tibros nya översiktsplan ägde rum hösten 2020. Kommunen har samlat alla inkomna yttranden från samrådsskedet i en Samrådsredogörelse. Nu ställs översiktsplanen ut på granskning under tiden 2021-04-21 till 2021-06-30.

Tibro kommuns nu gällande översiktsplan är daterad till 2012 och kommunen har fattat beslutet att göra en ny översiktsplan.

I Tibro kommuns nya vision som antogs i oktober 2020, förtydligas #viärtibro i orden Tillsammans, Hållbart och Nära. Arbetet med översiktsplanen och visionen har påverkat och stärkt varandra. Översiktsplanen är ett strategiskt politiskt dokument som ska utgöra vägledning vid såväl kommunens egna som andra myndigheters beslut om hur vi ska använda eller bevara bebyggelse, mark och vatten men det är också ett verktyg för att tillämpa och förverkliga vår vision.

Tibro kommun har valt att göra en digital översiktsplan. Planen blir då tidsenlig, lättare att ajourföra och den blir mer tillgänglig för tjänstepersoner, politiker och allmänhet. Parallellt med översiktsplanen presenteras i digital form Tibro kommuns Naturvårdsprogram (antaget 2014) och förslag till Kulturmiljöprogram (under framtagande). Eftersom hög funktionalitet eftersträvas är kommunen även i det här skedet intresserad av synpunkter på användarvänlighet och tekniska aspekter på den digitala översiktsplanen inför nästa skede.

Alla synpunkter som framkom under samrådsskedet är sammanställda och bemötta i en samrådsredogörelse och en granskningsversion av planen har framtagits. Översiktsplanen kan granskas via länken nedan.

Planens textmaterial och samrådsredogörelse finns även tillgängligt i pdf-format på förfrågan och i utskriven form för granskning i kommunhusets reception, Centrumgatan 17, Tibro under tiden 2021-04-21 till 2021-06-30. Frågor om Översiktsplanen skickas till byggnadsnamnd@tibro.se .

Synpunkter ska vara skriftliga och kommunen tillhanda senast den 30 juni 2021.

Skicka synpunkter till: byggnadsnamnd@tibro.se

Alternativt:  
Tibro kommun
Byggnads- och trafiknämnden
543 80 Tibro

Synpunkter kan även lämnas direkt till receptionen på kommunkontoret.