Var med och forma Tibros nya översiktsplan!

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan i Tibro. Arbetet inleddes 2019 och den nya planen väntas vara färdig att tas i bruk 2021. Från den 7 september till den 16 november genomförs samrådsmöten och du kan gå igenom planen på webben och lämna synpunkter på innehållet. Passa på tillfället att vara med och påverka Tibros framtid! Tibros politiker och tjänstepersoner vill veta vad du som bor och verkar i Tibro tycker!

 • Vad är syftet med en översiktsplan?

  En översiktsplan är ett viktigt dokument, som ska fungera som en vision och vägledning för hur kommunen ska utvecklas med fokus på planeringen av framtida mark- och vattenanvändning.

 • Samråd

  En översiktsplan ska tas fram i samråd med kommuninvånare, myndigheter, grannkommuner och företag, föreningar, organisationer och andra intressegrupper som är verksamma inom kommunen. Samrådsprocessen för Tibros nya översiktsplan äger rum den 7 september-16 november. Då arrangeras både fysiska och digitala samrådsmöten och drop-in-samtal. Dessutom kan vem som helst läsa planen och lämna synpunkter på innehållet.

 • Dialog- och informationsmöten våren 2020

  Våren 2020 arrangerades informations- och dialogmöten för intresserade invånare och företrädare för det lokala förenings- och näringslivet. Resultatet av dessa möten påverkar inriktningen på både översiktsplanen och kommunens nya vision, som kommunfullmäktige fattar beslut om den 26 oktober.

 • Enkät om framtidens Tibro våren 2020

  Under våren 2020 genomfördes en enkät om framtidens Tibro, som cirka 350 personer valde att svara på. Resultatet av enkäten har använts i arbetet med kommunens nya översiktsplan och vision.

 • Så arbetade Tibro kommun med översiktsplanen 2019

  Arbetet med Tibros nya översiktsplan inleddes 2019. Formerna för hur projektet skulle bedrivas fastställdes under våren och därefter arrangerades flera workshops för projektgruppen som leder arbetet och för politiker och referenspersoner från alla kommunala förvaltningar, de kommunala bolagen och kommunalförbunden som Tibro kommun är en del av.

 • Videofilmer om översiktsplanen

  Det finns flera videofilmer framtagna under arbetet med nästa översiktsplan.