Samråd

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

En översiktsplan ska tas fram i samråd med kommuninvånare, myndigheter, grannkommuner och företag, föreningar, organisationer och andra intressegrupper som är verksamma inom kommunen. Förslaget till ny översiktsplan i Tibro kommer att skickas ut till berörda myndigheter och det kommer att genomföras flera samrådsmöten senare i vår.

Enligt plan- och bygglagen är en kommun skyldig att göra sitt färdiga förslag till översiktsplan tillgängligt för synpunkter. Det ska, enligt lagen, finnas med en miljökonsekvensbeskrivning i planförslaget.

När kommunen har upprättat ett förslag till översiktsplan ska det samrådas med Länsstyrelsen och berörda kommuner och regionala organ som har ansvar för regionalt tillväxtarbete och planering av transportinfrastruktur. Kommuninvånarna och andra aktörer som är verksamma i kommunen eller som berörs av förslaget ska också ges tillfälle att delta i samrådet.

Vid samrådet ska skälen för och konsekvenserna av planförslaget redovisas liksom planeringsunderlag som har betydelse för utvecklingen på lokal, mellankommunal, regional och nationell nivå. 

Obligatoriska samrådsparter och lokal förankring

Länsstyrelsen är en obligatorisk samrådspart, som ska ta tillvara och samordna statens intressen. Det är likaså obligatoriskt för en kommun att samråda med grannkommunerna och andra kommuner som berörs av planförslaget. 

Kommuninvånarna och företag, föreningar, organisationer och andra intressegrupper ska också, enligt lag, ges möjlighet att delta i samrådet. Det är viktigt både för att garantera att beslutsunderlaget till översiktsplanen blir så fullständigt som möjligt och för att invånarna och andra lokala aktörer ska kunna påverka planförslaget och få insyn i planprocessen.

Samrådsredogörelse

Kommunen ska enligt lag redovisa alla inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse. Det gäller både skriftliga synpunkter och synpunkter som förs fram vid möten, diskussioner eller via sociala medier. Särskilt fokus sätts på att synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen ska behandlas i samrådsredogörelsen.

Av samrådsredogörelsen ska det framgå i vilken utsträckning synpunkterna tillgodoses i planförslaget. Särskild vikt ska läggas vid att tydliggöra vilka synpunkter som inte har kunnat beaktas i planförslaget och skälen till detta.