Fördjupad översiktsplan för Tibro tätort

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Den fördjupade översiktsplanen för Tibro tätort är mer handlingsinriktad än översiktsplanen i Tibro kommun.

Vid varje mandatperiod ska den ses över och aktualiseras vid behov. Den fördjupade översiktsplanen för Tibro tätort antogs den 3 oktober 2003 och vann laga kraft 22 november 2003. Det pågår för närvarande ett arbete med en förnyelse av  den fördjupade översiktsplanen över Tibro tätort.

Planen är indelad i fyra delavsnitt. Här nedan kan du ladda ned hela eller delar av den fördjupade översiktsplanen över Tibro tätort.

Inledning med förord  (pdf 143 kB)
Läsanvisning  (pdf 10,9 kB)

Del 1 Övergripande förutsättningar

Del 1 Övergripande förutsättningar  (pdf 105 kB)

Del 2 Framtida struktur – Användning av mark och vatten

Del 2      Beskrivning  (pdf 53,7 kB)

Kap 2.1  Allmänna intressen  (pdf 380 kB)
Kap 2.2  Miljö- och riskfaktorer  (pdf 16,7 kB)
Kap 2.3  Analyser och avvägningar  (pdf 9,9 kB)
Kap 2.4  Översiktliga konsekvensbeskrivningar  (pdf 27,4 kB)
Kap 2.5  Mellankommunala frågor  (pdf 3,7 kB) 

Del 3 Planeringsunderlag och rekommendationer

Del 3      Innehållsförteckning  (pdf 4,6 kB)

Kap 1     Översiktsplanen – Planprocessen  (pdf 169 kB)
Kap 2     Hållbar utveckling  (pdf 567 kB)
Kap 3     Tibro  (pdf 1,4 MB)
Kap 4     Bestämmelser, markinnehav  (pdf 1,3 MB)
Kap 5     Bostäder  (pdf 823 kB)
Kap 6     Näringsliv  (pdf 1,2 MB)
Kap 7     Samhällsservice  (pdf 823 kB)
Kap 8     Friluftsliv, fritid och turism  (pdf 830 kB)
Kap 9     Kommunikationer  (pdf 3,1 MB)
Kap 10   Teknisk försörjning  (pdf 1,9 MB)
Kap 11   Risk, säkerhet, totalförsvar  (pdf 413 kB)
Kap 12   Natur- och kulturmiljö  (pdf 2,4 MB)
Kap 13   Miljö – Utformning  (pdf 1,1 MB)
Kap 14   Miljö- och riskfaktorer  (pdf 822 kB)

Del 4 Kartsammanställningar

Del 4 Översiktsplanens sammanställda kartor – Beskrivning (pdf 3 kB)

Karta 1   Användning av av mark- och vatten Tibro tätort  (pdf 1 MB)
Karta 2   Bestämmelser Tibro tätort  (pdf 780 kB)
Karta 3   Hänsynsaspekter Tibro tätort  (pdf 1 MB)

Bilagor

Bilaga 1  Samrådsredogörelse (pdf 141 kB) 
Bilaga 2  Utlåtande  (pdf 134 kB)