Fördjupad översiktsplan för Fagersanna tätort

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Den fördjupade översiktsplanen för Fagersanna tätort är mer handlingsinriktad än översiktplanen över Tibro kommun.

Vid varje mandatperiod ska den ses över och aktualiseras vid behov. Den fördjupade översiktsplanen för Fagersanna tätort antogs 15 december 2003 och vann laga kraft 11 januari 2004. 

Planen är indelad i fyra delavsnitt. Här nedan kan du ladda ned hela eller delar av den fördjupade översiktsplanen över Tibro tätort.

Inledning med förord  (pdf 32 kB)
Läsanvisning  (pdf 43 kB)

Del 1 Övergripande förutsättningar

Del 1 Övergripande förutsättningar  (pdf 92 kB)

Del 2 Framtida struktur – Användning av mark och vatten

Del 2 Beskrivning  (pdf 3,11 kB)

Kap 2.1  Allmänna intressen  (pdf 999 kB)
Kap 2.2  Miljö- och riskfaktorer  (pdf 12 kB)
Kap 2.3  Analyser och avvägningar  (pdf 17 kB)
Kap 2.4  Översiktliga konsekvensbeskrivningar  (pdf 30 kB)
Kap 2.5  Mellankommunala frågor  (pdf 27 kB)

Del 3 Planeringsunderlag och rekommendationer

Del 3      Innehållsförteckning  (pdf 35 kB)

Kap 1     Översiktsplanen – Planprocessen  (pdf 63 kB)
Kap 2     Hållbar utveckling  (pdf 191 kB)
Kap 3     Fagersanna  (pdf 2 MB)
Kap 4     Bestämmelser, markinnehav  (pdf 1 MB)
Kap 5     Bostäder  (pdf 209 kB)
Kap 6     Näringsliv  (pdf 199 kB)
Kap 7     Handel och samhällsservice  (pdf 193 kB
Kap 8     Friluftsliv, fritid och turism  (pdf 283 kB)
Kap 9     Kommunikationer  (pdf 764 kB)
Kap 10   Teknisk försörjning  (pdf 718 kB)
Kap 11   Risk, säkerhet och totalförsvar  (pdf 209 kB)
Kap 12   Natur- och kulturmiljö  (pdf 868 kB)
Kap 13   Miljö – Utformning  (pdf 191 kB)
Kap 14   Miljö- och riskfaktorer  (pdf 369 kB)

Del 4 Kartsammanställningar

Del 4 Översiktsplanens sammanställda kartor – Beskrivning  (pdf 3 kB)

Karta 1   Användning av mark och vatten  (pdf 169 kB)
Karta 2   Bestämmelser  (pdf 183 kB)
Karta 3   Hänsynsaspekter  (pdf 191 kB) Bilagor

Bilaga 1  Samrådsredogörelse  (pdf 225 kB)
Bilaga 2  Utlåtande  (pdf 127 kB)