Natura 2000-områden

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.30

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Det finns fyra så kallade Natura 2000-områden i Tibro kommun. Det är naturområden som EU bedömt är särskilt värdefulla ur naturvårdssynpunkt.

Natura 2000 är ett nätverk inom EU där ett urval av Europas finaste och värdefullaste naturområden ingår. Syftet med nätverket är att bidra till att bevara och skydda den biologiska mångfalden i ett europeiskt perspektiv. Natura 2000-områden innehåller naturtyper och arter som finns på EU:s listor över skyddsvärda naturtyper och växt- och djurarter, EU:s fågeldirektiv och EU:s habitatdirektiv.

Följande naturområden är så kallade Natura 2000-områden i Tibro:

  • Gärebäcken, en 6,6 hektar stor bäck som rinner i ett område som domineras av sandiga jordar. Bäcken har undgått försuring och har en mycket god vattenkvalitet. I vattenmiljön finns flera hotade och känsliga arter såsom öring och flodpärlmussla.
  • Ruderskogen, en 30 hektar stor, kalkpåverkad sumpskog, belägen 2,5 km sydöst om Kyrkefalla kyrka. I skogen finns en kalkgynnad flora i en annars kalkfattig trakt. Ruderskogen är skyddad som naturreservat. Du kan läsa mer om naturreservatet på sidan om Ruderskogen, som du når via en länk här till vänster.
  • Svebråta-Hedvigsnäs, ett 121 hektar stort strandområde, som ligger i kommunerna Tibro, Hjo och Skövde. Det omfattar stora delar av de strandmader som finns längs med ån Tidan söder om Tibro, från Flottebo till Svebråta. Årliga översvämningar gjorde att dessa mader tidigare var viktiga slåttermarker med hög produktion. Här finns en rik flora som gynnas av betning.
  • Årtekärr, ett 16 hektar stort ängs- och hagmarksområde som är av riksintresse för naturvården. Den inventering av ängs- och hagmarker som gjorts i Tibro kommun visar att Årtekärr har högsta naturvärde. Betesmarken är frisk och fuktig, till större delen öppen med glest spridda träd och buskar.