Ansökan om bygglov eller anmälan

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Kontakta Samhällsbyggnad i Tibro kommun om du är osäker på om bygglov eller anmälan behövs.

Bygglov

En tidig kontakt med kommunen brukar underlätta bygglovsprövningen. Du kan begära ett villkorsbesked av kommunen om du i förväg vill veta om bygglovet kommer att innehålla särskilda villkor, t.ex. hisskrav, ny va-anläggning, rivning av byggnad, ny utfart, marksanering mm.

Från det att du lämnat in din ansökan eller anmälan har vi tio veckor på oss att handlägga ditt ärende. Om din ansökan behöver kompletteras med uppgifter räknas tiden efter det att kompletteringarna kommit in. Behövs mer utredning har vi möjlighet att förlänga handläggningstiden med ytterligare tio veckor. När vi fått en fullständig ansökan skickar vi ett mottagningsbevis.

Bygger du utan lov drabbas du av mycket höga sanktionsavgifter i efterhand.

Grundläggande krav

En bygglovsansökan kan se ut på olika sätt.
Om du följer nedanstående anvisningar underlättas processen. I normalfallet krävs följande:

 1. Ansökan om bygglov.

  Fyll i blankett som finns nere på sidan.

 2. Måttsatt situationsplan inritad på nybyggnadskarta eller förenklad nybyggnadskarta.

  Läs mer och hämta hem blanketten "Beställning av karta" nedan eller läs mer här "Nybyggnadskarta/förenklad nybyggnadskarta".
  Du kan även kontakta någon av mätningsingenjörerna i kontaktlistan.

 3. Bygglovsritningar i skala 1:100 innehållande måttsatt plan, fasader med material och ev. färg och en principsektion med huvudmått.

  Användningen av varje rum ska anges på planen.
  Titta gärna på våra exempelritningar nedan.

 4. Kontrollera med någon i kontaktlistan ovan om du behöver fler tillstånd t.ex. för livsmedelhantering, enskilt avlopp, utfart till allmän väg, strandskyddsdispens mm.

Anmälan

En anmälan kräver i regel enklare handlingar. Kommunen ska dock tydligt kunna utläsa vad anmälan avser och hur denna ska utföras.
När det gäller byggnader berörda av ändringen av bygglagsstiftningen 2014-07-02, bl.a. "Attefallshus",  ska följande lämnas in tillsammans med anmälan:

 • Tomtkarta,
 • plan‐ och fasadritningar,
 • teknisk beskrivning
 • kontrollplan

En anmälan ska handläggas inom fyra veckor från det att fullständiga och korrekta handlingar är inlämnade.
Läs mer om "Attefallshus" och de nya reglerna under "Bygglov eller anmälan".

Kontakt

Plan- och byggavdelningen har öppet vanlig kontorstid, men ring före om du vill ta personlig kontakt och vill vara säker på att vi finns på plats. Bygglovshandläggare har besökstid drop-in: måndag kl.13:00-15:00 och torsdag kl.10:00-12:00 och telefontid: onsdag kl.13:00-16:00. Andra tider kan bokas via epost.
Bygglovsansökan eller anmälan skickas tillsammans med övriga handlingar och kartor i två exemplar till Byggnadsnämnden, se adressen i kontaktlistan.