Ansökan barnomsorg e-tjänst

Telefon
0504-18000 (Växeln)

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.30

E-post
bun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Vill du ansöka om plats för ditt barn ska ansökan göras senast fyra månader före det datum du vill ha placeringen.

Gör din ansökan här

De uppgifter som lämnas i samband med ansökan kommer att registreras i ett databasregister hos barn- och utbildningsförvaltningen i Tibro kommun.

Uppgifter som registreras behövs för administration, statistik, beslut om plats inom förskola/dagbarnvårdare/fritidshem samt debitering av avgift.

Länk till regler, taxor, barnomsorg och fritidshem.


Information om behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (Artikel 13 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679)

Nedanstående information visar hur dina personuppgifter behandlas av personuppgiftsansvarig och eventuella personuppgiftsbiträden för att vi ska kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som registrerad.

 • Personuppgiftsansvarig för behandlingen av de uppgifter som samlas in är barn- och utbildningsnämnden i Tibro kommun.
 • Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är att verksamheten behöver uppgifterna för att kunna bereda plats inom förskole- och fritidsverksamhet i Tibro kommun. Om det gäller ett avtal och du inte lämnar dina uppgifter kan det få den påverkan att den registrerade inte kan ingå något avtal.
 • Behandlingen grundar sig på laglig grund enligt artikel 6b fullgörande av avtal.
 • De som kan komma att ta del av personuppgifterna är berörda tjänstepersoner.
 • Då Tibro kommun lyder under offentlighetsprincipen kan kommunen komma att lämna ut information/handling innehållande personuppgifter om inte grund för sekretess föreligger.
 • Personuppgifterna hanteras i enlighet med dokumenthanteringsplanen.
 • Registrerad kan från personuppgiftsansvarig begära tillgång till, rättelse eller radering av personuppgifter eller begära begränsning av behandling som rör den registrerade samt har även i övrigt möjlighet att invända mot behandlingen.
 • Registrerad har även rätt till dataportabilitet, dvs. en rätt att när det är tekniskt möjligt att överföra personuppgifter från en personuppgiftsansvarig till en annan.
 • Registrerad har rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
 • Frågor om personuppgiftsbehandlingen kan ställas till kommunens dataskyddsombud dataskyddsombud@skovde.se alternativt Kontaktcenter 0500-49 80 00

  För mer information hur personuppgifter behandlas se www.tibro.se/personuppgifter