Byggprocessen

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Under 2019 har Baggeboskolan vuxit fram steg för steg. Stomresningen inleddes den 14 januari och blev klar i månadsskiftet mars-april, Därefter har alla icke-bärande ytterväggar monterats, liksom skolans tak. I maj startade arbetet med innerväggar och i juni påbörjades murningen av skolans tegelfasad liksom arbetet med tekniska installationer. I september påbörjade NCC monteringen av träribborna på sporthallens fasad och arbetet med golvläggning och invändig målning kom igång. Även utemiljöerna håller på att ta form.

Tibro kommun påbörjade arbetet med att dra ledningar för vatten, avlopp och i el till den blivande skolbyggnaden med omgivningar under sista veckan i maj 2018.

Den 11 juni startade de förberedande markarbetena inför byggnationen av Baggeboskolan. Byggområdet stängslades in och det schaktades bort jord för husgrunden och kommande asfalt- och plattbelagda ytor.

Arbete med bottenplattan hösten 2018

Arbetet med bottenplattan påbörjades i månadsskiftet september-oktober 2018. Första steget i det arbetet var att göra en form där sulan skulle gjutas. En sula är en kant av betong som ytterväggarna kommer att stå på. Parallellt med det arbetet lades ledningar för el, spillvatten och dagvatten under bottenplattan. Vidare förtillverkades armering till plintar, som sedan har gjutits på olika platser i grunden för att fånga upp lasten från de pelare som kommer att finnas i huset. 

När grundsulorna var färdiga isolerades hela bottenplattan med ett 30 cm tjockt lager av isolering. Därefter placerades täta slingor av golvvärmeslang ut över hela hela grunden, förutom i idrottshallen, en armeringsmatta lades på plattan och så omslöts allt med betong. Gjutningen av bottenplattan utfördes av betongföretaget Concrete under december månad.

Stomresning under januari-mars 2019

Parallellt med arbetet på byggarbetsplatsen togs tillverkningsritningar för skolans stomme, väggar och tak  fram. Stommen, som består av stål och betong, tillverkades och monterades av det lettiska företaget UPB. Stomresningen påbörjades måndagen den 14 januari 2019. 

Arbetet utfördes i tre etapper och innefattade uppsättning av stålpelare, stomstabiliserande trapphusväggar, stålbalkar och betongbjälklag. Det var färdigt i månadsskiftet mars-april.

Montering av ytterväggar under mars-maj 2019

Monteringen av icke-bärande ytterväggar, som tillverkats av det estniska företaget KMT, inleddes i mars och var klar i månadsskiftet april-maj 2019. Väggarna, som förses med ett ytskikt av tegel, levererades med inmonterade fönster.

Tak- och väggmontering och fasadmurning i maj och juni 2019

Monteringen av skolans tak ägde rum i maj. Taket, som består av en bärande stålbalja, träreglar, plywoodskivor och isolering, lyftes på plats med kran. Ovanpå de bärande takkonstruktionerna lades en takduk som fungerar som ytskikt. Takmontaget utfördes av personal från företaget Lett-tak.

I maj startade även arbetet med innerväggarna. Det utfördes av företaget Europol1. Innerväggarna byggs med en stålregelstomme i mitten och träfiberskivor och gipsskivor på vardera sidan om den. Innerväggarna sätts upp i två steg för att elektriker och rörinstallatören ska kunna utföra sina installationer på ett så smidigt sätt som möjligt.

Murningen av skolans tegelfasad inleddes under juni månad, liksom monteringen av VVS- och ventilationsutrustning och anläggningen av gräsytorna på skolgården. Fasadmurningen pågick fram till semesterupphållet och återupptogs sedan i augusti. Monteringen av innerväggar fortskred som planerat.

Målning, asfaltering och träribbsmontering i september 2019

Under september 2019 började Magnusson Måleri måla skolan invändigt. Samtidigt fortsatte murningen av tegelfasaden, liksom monteringen av innerväggar och VVS- och ventilationsutrustning. I september påbörjade NCC monteringen av träribborna på sporthallens fasad.

Skolgården och övriga ytor runt skolbyggnaden håller också på att ta form. De plana ytorna där det såddes gräs i våras är täckta av tätt, frodigt gräs och grundarbetet med bussangöringsytan är färdigt. Bussangöringen asfalterades under september månad.

45 bygg- och anläggningsarbetare på plats

Byggprocessen leds av NCC:s platschef med stöd av byggledare från Tibro kommun. I nuläget arbetar cirka 45 personer på byggarbetsplatsen. 

Skolan beräknas stå klar under våren 2020 för att kunna ta emot de första eleverna höstterminen 2020.