Studieekonomi för gymnasieelever

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Här kan du se vilka olika bidrag du som går på gymnasiet har möjlighet att ansöka om.

Mer information om studieekonomi finns på csn.se Centrala Studiestödsnämndens webbsida.

Studiebidrag

Du behöver inte ansöka om att få studiebidrag. Anmälan till Centrala studiestödsnämnden, CSN, sker automatiskt från skolexpeditionen.

Studiebidraget betalas ut 1 gång i månaden. Du får ditt första studiebidrag den sista vardagen i september när du börjat på din gymnasieutbildning. Du får studiebidrag från och med kvartalel efter det du fyller 16 år. Fram till dess betalas barnbidrag ut till dina föräldrar. Studiebidraget beviljas vid heltidsstudier för tio månader per läsår. Du kan förlora ditt studiebidrag om du har ogiltig frånvaro. Om skolan vid sin elevrapportering till CSN rapporterar om ogiltig frånvaro, skolk, kan det innebära att studiebidraget och det extra tillägget påverkas. Detta kan i sin tur påverka familjens rätt till annat ekonomiskt stöd.

Inackorderingstillägg och bidrag till resor

Du som är folkbokförd i Tibro kommun men studerar i en annan kommun kan ansöka om inackorderingstillägg eller bidrag till resor. Ansökan görs i hemkommunen. Tänk på att du bara kan få ett av bidragen, och att det kanske inte täcker hela den kostnad du själv har för boende eller resor. Inackorderingstillägg betalas bara ut under nio av årets tolv månader. Du får alltså inte inackorderingstillägg på sommarloven.

Du kan få inackorderingstillägg om det är mer än tre timmars resväg mellan ditt hem och din skolort. Beloppets storlek varierar beroende på avståndet mellan ditt hem och skolan. Du ansöker om inackorderingstillägg inför varje nytt läsår.

Här hittar du blankett för ansökan om inackorderingstillägg

Extra tillägg

Behovet av extra tillägg prövas mot elevens och vårdnadshavarens ekonomiska förhållanden. Extra tillägg beviljas vid heltidsstudier för tio månader per läsår. Om skolan rapporterar in skolk, kan det extra tillägget påverkas, se ovan under rubriken studiebidrag.

Studiehjälp

Studiehjälpen omfattar de tre ovan nämnda bidragen och kan som längst beviljas till och med det första kalenderhalvåret det år den studerande fyller 20 år. En förutsättning för att få studiehjälp är att studierna bedrivs på heltid.

Studiemedel

Om du fyller 20 år under din gymnasietid kan du behöva ansöka om studiemedel för att få din ekonomi att gå ihop. Du måste själv lämna in en ansökan om studiemedel. Studiemedel består av en bidragsdel och en lånedel och betalas ut från och med det andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år.

När du har fyllt 20 år och inte längre får studiehjälp får du också själv betala för skollunchen.