Tillämpningsregler - ny rubrik dela upp info på flera sidor!

Telefon
0504-18000 (Växeln)

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.30

E-post
bun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Postadress
543 80 Tibro

Berätta vilken typ av information man hittar på denna sida. Det handlar ju inte bara om avgifter. Kan man skapa fler sidor med beskrivande rubriker som förstås av föräldrar. Tillämpningsregler beträffande avgiftstaxa för barnomsorg/skolbarnsomsorg i Tibro kommun. Maxtaxa från och med 2002-01-01


 Placeringsdatum

Platsen disponeras från och med det tillträdesdatum = första inskolningsdagen, som anges i placeringsmeddelandet. Från och med detta datum tas avgift ut.

Avgift uttages fr.o.m och t.o.m

Då barnet börjar sin vistelse (placeringsdatum = första inskolningsdagen) under påbörjad kalendermånad, debiteras avgift per kalenderdag, motsvarande 1/30 del av den fasta månadsavgiften. På samma sätt debiteras för slutmånaden i samband med uppsägning

Reducering

Som en konsekvens av synen på omsorgstaxan som en abonnemangsavgift reduceras normalt inte månadsavgiften vid sjukdom eller annan frånvaro.

Inkomstuppgift

Inkomstuppgift skall lämnas på vårdnadshavares/förälders/hemmets sammanlagda inkomst före skatt. Vid utebliven inkomstredovisning debiteras högsta avgift.

Avgift

Avgiften baseras på vårdnadshavares/förälders/hemmets gemensamma skattepliktiga inkomster.

Exempel på avgiftsgrundande inkomster
  - Förvärvsinkomst (inkomst/månad före skatt
  - Inkomst från näringsverksamhet
  - Vårdbidrag
  - Ersättning för familjehemsplacerade barn (arvodesdelen)
  - Pension
  - Ersättning från Försäkringskassan och arbetslöshetskassa
  - Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
  - Övriga skattepliktiga inkomster per månad          

Ändrad inkomst

Ny inkomstuppgift skall lämnas in till kommunen då förändring sker, samt vid de tillfällen kommunen begär in aktuella uppgifter

Ändrade familje-förhållanden

Ändrade familjeförhållanden ska omgående anmälas till barn- och utbildningskontoret och ny inkomstuppgift skall lämnas in. Avgiften räknas på hushållets sammanlagda bruttoinkomst. För gifta och sammanboende med såväl gemensamma som inte gemensamma barn beräknas avgiften på bådas inkomster. För ensamstående platsinnehavare beräknas avgiften på dennes inkomst.

Gemensam vårdnad

I de fall då barnets/barnens föräldrar har gemensam vårdnad, men bor på skilda adresser, och barnet/barnen bor växelvis hos föräldrarna och båda har behov av barnomsorg, räknas båda som platsinnehavare. Avgiften grundas på den samman-lagda inkomsten i respektive hushåll. Detta innebär två avgifter som avser samma barn. De sammanlagda avgifterna får dock inte överstiga avgiften för en plats.

Arbetslöshet och föräldraledighet

Barn i åldern 1-5 år, vars förälder är arbetssökande, har rätt till förskoleverksamhet 15 timmar i veckan. Barn i åldern 1-5 år, vars förälder är hemma med yngre syskon, har rätt till förskoleverksamhet 15 timmar i veckan. Avgift tas ut.

Barn i åldern 6-12 år, vars förälder är arbetssökande eller föräldraledig, har INTE rätt till skolbarnsomsorg

Avgift 6-åringar i förskoleklass med omsorgsbehov

Barn i förskoleklass med omsorgsbehov räknas som skolbarn från och med den 1 augusti  det år barnet fyller 6 år.

Avgift för 3-5-åringar Allmän förskola

Samtliga 3, 4- och 5-åringar garanteras en avgiftsfri förskolepedagogisk verksamhet som omfattar minst 525 timmar om året och följer läsårstiderna. Vistelsetiden omfattar 15 timmar per vecka och ledigt alla lov- och studiedagar.

För 3-, 4- och 5-åringar inskrivna i förskola och familjedaghem, vilka har ett omsorgsbehov på mer än 15 timmar, sker en reducering på den framräknade barnomsorgsavgiften med 30 procent.

Avgiftsreduceringen gäller från och med augusti det år barnet fyller 3 år.

Uppsägning av plats från kunden sida

Den som inte längre önskar utnyttja sin plats inom barnomsorgen/skolbarnsomsorgen skall skriftligen anmäla detta på avsedd blankett till barn- och utbildningskontoret, senast en månad innan vistelsen upphör.

Avgift tas ut under uppsägningstiden.

Uppsägning av plats från kommunens sida

Barn som fått plats i kommunens barnomsorg/skolbarnsomsorg kan förlora platsen om:
- Barnomsorgsavgiften inte betalas i tid.
- Platsen inte nyttjas

Vistelsetid och förändring av vistelsetid/kontrakt

Barnets vistelsetid bestäms utifrån vårdnadshavares/förälders/hemmets arbetstider eller studietider inklusive restid och tid för hämtning och lämning. Tid utöver ovanstående grunder godkänns inte. Schema/kontrakt över barnets tider upprättas och överlämnas till personalen.

Tillfälliga förändringar: t ex övertidsarbete/omläggning av arbetstid skall anmälas till personalen i god tid.

Föreligger behov av förändringar av uppgjort schema/kontrakt skall nytt schema vara personalen tillhanda senast 14 dagar innan nytt schema skall börja gälla.

Förändring av omsorgsbehov skall vara arbetstids- eller studietidsrelaterad.

Vid sjukskrivning Vid vårdnadshavares/förälders/hemmets sjukskrivning görs en individuell bedömning av barnets vistelsebehov. Bedömning görs av rektor/förskolechef.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om tillämpningsregler av barnomsorgstaxan.
Senaste revidering 2014-01-07, BUN § 135.