Värdegrund

Sedan 1 januari 2011 finns en ny bestämmelse i socialtjänstlagen och denna säger att äldreomsorgen ska arbeta utifrån en nationell värdegrund. I korthet innebär denna nationella värdegrund att den äldre får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

En värdegrund byggs upp av gemensamma värderingar om hur vi ska bemöta varandra och beskriver det förhållningssätt som personalen ska ha i sitt arbete.

I Tibro har vi valt att arbeta fram en gemensam värdegrund för hela socialtjänsten där tre värdeord ska prägla vårt arbete:

  • Delaktighet
  • Respekt
  • Trygghet

Värdegrunden är en del av förvaltningens samlade kvalitetsarbete och all anställd personal har varit involverade i arbetet. Satsningen inleddes på allvar i början av september 2011 och under våren 2012 har alla enheter arbetat fram ledstjärnor.

Ledstjärnorna ska spegla hur enheten vill upplevas av den enskilde och dess anhöriga samt andra besökare. Dessa ledstjärnor ska vara vägledande för personalen i det dagliga arbetet.

Enheterna har även, där det är tillämpligt, arbetet fram former för:

  • Välkomstsamtal
  • Kontaktmannaskap
  • Anhörigstöd 
  • Reflektion i arbetet
  • Överenskommet förhållningssätt 

 

 

 

 

Sidansvarig: Johanna Lillerskog Publicerad: 2014-02-18 Skriv ut