Positiv trend i drogvaneundersökning: Färre Tibroelever använder alkohol, narkotika och tobak

Antalet årskurs 9-elever och gymnasieelever i Tibro som röker eller snusar, har druckit alkohol eller använt narkotika minskar. Det visar den drogvaneundersökning som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, genomfört.

Med några års mellanrum genomför CAN en drogvaneundersökning bland årskurs 9-elever och elever i årskurs 2 på gymnasiet i hela Sverige. I årets undersökning deltog totalt 23 354 elever i Västra Götalandsregionen i undersökningen, 12 751 årskurs 9-elever samt 10 783 gymnasieelever. Eleverna har fått svara på frågor om sin användning av tobak, alkohol, narkotika och dopningspreparat, sin livs- och skolsituation och föräldrarnas "bjudvanor".

I Tibro har samtliga 101 gymnasieelever samt 67 av kommunens 110 årskurs 9-elever svarat på enkäten.Två hela klasser har inte deltagit i undersökningen, vilket kan ha påverkat resultatet.

Minskad alkoholkonsumtion - men fler årskurs 9-elever har druckit i Tibro

Undersökningen visar att droganvändningen bland både Tibros elever och övriga elever i Västra Götalands län har minskat mellan 2013 och 2016.

Bland Tibros årskurs 9-elever uppgav 55 % av dem som svarade på enkäten 2013 att de druckit alkohol någon gång medan 49 % av dem som deltog i undersökningen 2016 svarade det. Det är en något högre andel än i Västra Götalandsregionen och Sverige som helhet där 40 % av eleverna svarat att de druckit alkohol.

Bland Tibros gymnasieelever är det 60 % av eleverna som har druckit alkohol någon gång, vilket är en rejäl minskning från 2013 då 80 % svarade ja på denna fråga. Det är också en lägre andel gymnasieelever från Tibro som druckit alkohol jämfört med regionen och riket, där 70 % av personerna i denna åldersgrupp uppgett att de gjort det.

På frågan om föräldrarna bjudit dem på alkohol under de senaste 12 månaderna svarar 18 % av Tibroeleverna ja, vilket är en rejäl minskning jämfört med 2013 då 35 % av eleverna uppgav att deras föräldrar bjudit dem på alkohol. Bland gymnasieeleverna kan en minskning från 50 till 40 % noteras. 

Färre har testat narkotika

Antalet ungdomar som har provat narkotika verkar också ha minskat. I undersökningen uppger 4 % av Tibroeleverna i årskurs 9 att de har gjort det, jämfört med 11 % 2013. Det är en lägre andel än i Västra Götalandsregionen och Sverige som helhet där 6 % av årskurs 9-eleverna har använt narkotika vid något tillfälle.

Eftersom bortfallet är stort bland Tibros årskurs 9-elever går det inte med säkerhet att säga hur stor minskningen är, men eftersom undersökningen visar på en allmänt minskande trend i hela östra Skaraborg finns det mycket som tyder på en klar minskning.

Det är även färre gymnasieelever från Tibro, 8 %, som svarat att de provat på narkotika än vad eleverna totalt i Västra Götalandsregionen och hela Sverige uppgett. 21 % av alla gymnasieelever som deltog i undersökningen har använt narkotika vid något tillfälle och 13 % av gymnasieeleverna i Västra Götaland säger sig ha gjort det. 2013 svarade 14 procent av Tibroeleverna ja på denna fråga.

Andelen rökare och snusare blir färre

Andelen rökare i de undersökta målgrupperna minskar generellt, både i riket, Västra Götaland och Tibro kommun. På frågan om de röker dagligen eller nästan dagligen svarade 15 % av eleverna i årskurs 9 ja 2013. Årets resultat visar på en minskning till 11 %. Motsvarande siffror när det gäller snusning var 9 % 2013 och 4 % 2016.

Bland Tibros gymnasieelever var det 34 % som uppgav att de rökade dagligen eller nästan dagligen 2013 och cirka 24 % 2016. 2013 svarade 18 % av gymnasieeleverna att de snusade dagligen eller nästan dagligen och 2016 var motsvarande siffra 10 %.

Sidansvarig: Christina Froh Publicerad: 2016-12-13 Skriv ut

Kontaktinformation

Henrik Jernetz Fältassistent/kurator Skicka e-post till Henrik Tel: 18480

Jenny Högberg Fältassistent/kurator Skicka e-post till Jenny Tel: 18380

Tjänster och information