Skolskjuts i Tibro kommun läsår 17/18

Tibro kommun är enligt 10 kap 32§ skollagen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för att eleverna i grundskolan, om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder hos en elev eller någon annan särskild omständighet. Motsvarande bestämmelser finns för särskolan 11 kap 31§ skollagen.

Skolskjutsreglemente fr o m aug 2017

Barn och utbildningsnämnden i Tibro kommun har antagit ett reviderat skolskjutsreglemente som gäller från och med 1 augusti 2017 - se länk till höger.

Färdvägens längd

Skolskjuts anordnas till och från skolan med utgångspunkt ifrån elevens folkbokföringsadress. För att en elev ska vara berättigad till skolskjuts ska skolvägen, mätt efter kortaste användbara väg (gång-, cykel eller bilväg) från hemmet till av kommunen anvisad skola/hållplats, minst vara:

Regler för skolskjuts
Skolform Avstånd till skola Avstånd till hållplats
Förskola-grundskola år 5 2 km 2 km
Grundskola år 6-9 4 km 3 km
Gymnasiet 6 km 6 km

 

Turlistor inför 2016/2017

Turlista Häggetorp
Turlista Nyboskolan
Turlista Ransberg 
Turlista Smuleberg

Sidansvarig: Caroline Larsson Publicerad: 2017-09-04 Skriv ut