Flera åtgärder för att komma tillrätta med störningar vid näridrottsplatsen i Skattegården

Näridrottsplats SkattegårdenNäridrottsplats Skattegården

Näridrottsplatsen vid Skattegården har på många sätt blivit en succe. Nyttjandegraden är hög och det har blivit en rekryteringsplattform för föreningslivet. Tyvärr har det också medfört en del störningar för de närboende som man nu försöker att åtgärda

Skattegårdsplanen kom till genom samarbete mellan kommunen, Tibrobyggen och det lokala föreningslivet. Även om idén om näridrottsplats har figurerat under en längre tid gick processen från beslut till färdigställande ovanligt fort. Lagom till jullovet 2016 tog anläggningen i bruk och 19 maj hölls sedan den officiella invigningen.

Näridrottsplatsen är en stor succé men det behövs åtgärder

Användningsfrekvensen på anläggningen är hög. Inte minst på kvällar, helger och lov under den varma årstiderna då barn och ungdomar är lediga från skola och fritids. Den nyttjas till flera olika aktiviteter av både barn, ungdomar och vuxna och är på många sätt en attraktiv anläggning som blivit en samlingsplats för boende i hela området. Flera idrottsföreningar har tack vare anläggningen rekryterat nya medlemmar, både tjejer och killar, vilket är oerhört glädjande. Hörnebo SK fick tidigare i år 12 nya tjejer till sin verksamhet. - De hade tyckt det var kul med fotboll och spelat på näridrottsplatsen flera gånger i veckan innan de vågade ta steget och fråga om de fick vara med berättar Keith Alvarsson, projektledare för sports for you.  

Men det har också varit en del saker som inte fungerat så bra. Man har inlett dialog och fått in en skrivelse från de närboende som behandlar de problem som funnits och olika åtgärdsförslag. En lista med åtgärder har påbörjats eller utreds för att komma tillrätta med situationen. Det är inte bara ljud och allmän nedskräpning utan det har varit händelser som är att betrakta som polisiära. Dvs skadegörelse, slagsmål och trafikförseelser.

Nedanstående punkter ingår i den åtgärdslista som tagits fram och flera processer är uppstartade som man nu hoppas ska ge effekt:

 • Plank eller staket mot ljud
 • Stänga entré mot Hagagatan
 • Vaktbolag ronderar platsen och polis informerad
 • Skyltar med information på fler språk är under framtagande
 • Området städas 2 gånger i veckan och tittas till löpande
 • Fruktträd utanför kommunens stödboende borttagna
 • Grind på cykelväg för att hindra biltrafik
 • Personal i området 2-3 kvällar i veckan
 • Samlingsslokalen öppnar åter på torsdagar
 • Man undersöker om fotbollsplanen vid cirkusplatsen kan göras iordning för äldre
 • Trafikmätningar kommer göras

Förståelsen för områdets unika förutsättningar är viktigt

Det är viktigt att ta med sig i förståelsen att Skattegården är ett område där det bor många människor på liten yta, både sett till området men också sett till varje enskild bostad. Många tillhör dessutom grupper vars socioekonomiska förutsättningar är annorlunda än de som bor i ett villakvarter. Barnen och ungdomar leker tillsammans utomhus utan vuxennärvaro i högre omfattning än vad som sannolikt är fallet i andra områden. Barn som leker gör det ofta inte ljudlöst. Att få fler vuxna att finnas i området och på sikt skapa normer som gör att man tar hänsyn till närboende och andra nyttjare av anläggningen.

Flera insatser som bygger på att stärka vuxennärvaron och ansvarstagandet för sitiationen bland både ungdomar och vuxna som bor i området pågår.

Viktiga lärdomar från Skattegården till kommande projekt

Vi har fått många värdefulla erfarneheter från byggandet av näridrottsplatsen i Skattegården som vi tar med oss i arbetet med bygga fler miljöer för barn och ungdomar, säger Marcus Blåder, som varit projektledare. Inte minst att föra en bättre dialog med de närboende tidigt i processen. Kommunen har sökt och beviljats 1 miljon kronor från Boverket för byggandet av ytterligare en näridrottsplats. Kravet är att den skall byggas i anslutning till bostadsområdet Brittgården.

Information till allmänheten och dialog med närboende

Kommunens tjänstemän har precis haft ett första möte tillsammans Tibrobyggen där man beslutat att bjuda in närboende till information och dialog. Innan vi går vidare i processen är det viktigt att ta in de närboendes perspektiv och tillsammans med de närboende göra en analys av placering och utformning av kommande anläggning. Vi vill sedan informera allmänheten om hur vi har resonerat och väljer att gå vidare med processen.

Mer information och kontaktuppgifter hittar du i anslutning till denna text.

 

Sidansvarig: Kristian Lagerström Publicerad: 2017-09-25 Skriv ut

Kontaktinformation

Marcus Blåder Enhetchef Skicka e-post till Marcus Tel: 18262