Byggnads- och trafiknämnden

Byggnads- och trafiknämnden

Byggnads- och trafiknämnden ansvarar för uppgifter inom plan- och byggväsendet med undantag av de översiktliga planerna som kommunstyrelsen ansvarar för.

Till byggnads- och trafiknämndens uppgifter hör:

  • Detaljplaner, planutredningar m.m.
  • Fastighetsbildning och mätningstekniska frågor
  • Bygglovprövning och tillsyn av byggnadsverksamheten
  • Tillsyn av strandskydd och naturreservat, prövning av strandskyddsdispenser
  • Tillgängligheten till offentlig plats och lokaler dit allmänheten har tillträde
  • Besluta om namn på gator och kvarter samt adresser på fastigheter inom kommunen
  • Avge yttranden till lantmäteriet i fastighetsbildningsfrågor
  • Avge yttranden till länsstyrelsen i täktärenden (bergtäkter, grustäkter, matjordstäkter etc.)

Byggnads- och trafiknämnden har 7 ledamöter och 7 ersättare. Nämndens arbetsutskott består av 3 ledamöter och 3 ersättare.

Protokoll

Protokoll från nämndens sammanträden publiceras från och med augusti 2010 på hemsidan senast 14 dagar efter nämndens sammanträde. Tidigare protokoll finns tillgängliga vid samhällsbyggnadsförvaltningen. Önskar du ta del av nämndens protokoll eller handlingar kontaktar du nämndens sekreterare. Kontaktuppgifter finns till höger på sidan.

Sidansvarig: Katarina Kjellberg Publicerad: 2016-09-09 Skriv ut

Kontaktinformation

Byggnadsnämnden Skicka e-post till

Berit Klamfelt Förvaltningsassistent Skicka e-post till Berit Tel: 18133