Medborgarförslag

Medborgarförslag inskickat till Tibro kommun. Foto: Emma Ask

Du kan som invånare i Tibro kommun komma med förslag eller lämna synpunkter på kommunens verksamheter genom att lämna in ett medborgarförslag. Ett medborgarförslag som uppfyller de krav som ställs ska fullmäktige behandla och besvara inom ett år.

Du som är folkbokförd i Tibro kommun kan lämna in medborgarförslag till kommunfullmäktige. Även barn, ungdomar och personer som ännu inte har kommunal rösträtt har rätt att lämna in medborgarförslag. Föreningar, sammanslutningar, råd och andra organisationer kan däremot inte lämna medborgarförslag.

Medborgarförslaget ska vara skriftligt och undertecknat med namnförtydligande, adress och telefonnummer.Varje medborgarförslag får bara ta upp ett ämne och förslaget kan bara behandlas om fullmäktige har rätt att fatta beslut om det. Ärenden som gäller enskilda personer eller enskilda angelägenheter, som t.ex. beviljande av bygglov eller försörjningsstöd, får inte tas upp.

Skicka in ditt förslag senast två veckor före kommunfullmäktige

Ett medborgarförslag väcks genom att du senast 2 veckor före aktuellt fullmäktigesammanträde skickar eller lämnar in ditt förslag till Tibro kommun, Kommunledningskontoret, 543 80 Tibro. Besöksadress: Centrumgatan 17.

Observera att alla inkomna medborgarförslag är offentliga handlingar. Ditt förslag kan därför komma att publiceras på kommunens hemsida.

Meddelande om när beslutet ska fattas

Ett medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige eller den nämnd som fullmäktige lämnar över förslaget till kan fatta beslut om det inom ett år från det att förslaget väcktes. Du får meddelande om när ditt medborgarförslag har beretts färdigt och det är dags att fatta beslut om det.

Som förslagsställare har du yttranderätt i fullmäktige, då ditt medborgarförslag behandlas genom ett muntligt inledande inlägg på maximalt 10 minuter. Är ni flera som lämnat in samma medborgarförslag beslutar fullmäktiges ordförande i samråd med förslagsställarna vem som ska hålla det inledande inlägget. Det är inte tillåtet att överlåta yttranderätten till en person som inte skrivit under medborgarförslaget i enlighet med ovan angivna regler. Du som har lämnat in ett medborgarförslag får även en kopia av fullmäktiges beslut hemskickat till dig.

Till höger hittar du en färdig blankett som du kan använda när du vill lämna in ett medborgarförslag.

Sidansvarig: Christina von Brömssen Publicerad: 2013-08-30 Skriv ut

Kontaktinformation

Kommunstyrelsen Skicka e-post till

Ann-Louise Hedberg Registrator Skicka e-post till Ann-Louise Tel: 18105

Josefin Karlsson Kommunsekreterare Skicka e-post till Josefin Tel: 18134