Budget

Budget innehåller kommunens ekonomiska planering gällande intäkter och kostnader. Budgeten innehåller också en verksamhetsplanering med målsättningar.

Budgeten är kommunens viktigaste styrdokument och antas vid kommunfullmäktiges novembersammanträde. I budgeten presenteras Tibro kommuns kommunövergripande mål, som fastställs av kommunfullmäktige, och prioriterade nämnds- och verksamhetsspecifika mål.

Budgeterade intäkter och resultat

Kommunens samlade intäkter från skatter och statsbidrag budgeteras till 573,3 miljoner kronor, de finansiella intäkterna till 4,5 miljoner kronor och intäkterna från kommunens verksamheter till närmare 205 miljoner kronor.

Det budgeterade resultatet för 2016 är 12 miljoner kronor. Resultatet motsvarar 2,1 procent av intäkterna från skatter och generella statsbidrag.

Budgeterade kostnader

Kommunens samlade verksamhetskostnader budgeteras till 754,6 miljoner kronor 2016. 
Barn- och utbildningsnämnden har prioriterats i årets budget. Utöver den generella ramökningen på 2,5 procent som alla nämnder fått har nämnden fått 7 miljoner kronor i utökad ram för att klara att tillgodose det ökade behovet av barnomsorg, grundskole- och gymnasieutbildning som uppstått till följd av befolkningsökningen i kommunen.

Budgetfördelning 2016
Verksamhet

Budgeterad kostnad,
miljoner kronor

Kommunledning

42,55

Barn- och utbildningsnämnden

248.55

Byggnads- och trafiknämnden

3,17

Kultur- och fritidsnämnden

21,62

Samhällsbyggnadsnämnden

34,77

Socialnämnden

215,22

Kollektivtrafiknämnden

1,60

Planerade investeringar

De budgeterade investeringarna för 2016 uppgår till cirka 55,5 miljoner kronor. Av dessa miljoner är 35 miljoner kronor avsatta för byggnation av en ny förskola med fem eller sex avdelningar. 5 miljoner kronor finns tillgängliga för fortsatt utredning och projektering av nya grundskolelokaler.

Bland övriga större investeringar märks en satsning på elljusspåret i Rankås (1,5 Mkr), en försköning av korsningen mellan väg 49 och Mariestadsvägen som nästa steg i förverkligandet av kommunens gestaltningsprogram (1,5 Mkr). Vidare har 2 miljoner kronor avsatts för ytterligare röjning och iordningställande av gångvägar i stadsparken.

Ta del av kommunens budgetdokument

Du hittar en länk till aktuell budget under rubriken "Tjänster och information". Vill du beställa ett exemplar av tidigare års budgetdokument i digital eller tryckt form är du välkommen att kontakta ekonomiavdelningen.

Sidansvarig: Helena Nordling Publicerad: 2017-09-11 Skriv ut

Kontaktinformation

Ulf Jansson Ekonomichef Skicka e-post till Ulf Tel: 18118

Karin Jonsson Ekonom Skicka e-post till Karin Tel: 18128

Yvonne Österberg Ekonomiassistent Skicka e-post till Yvonne Tel: 18127