Integrationsenheten

Integrationsenheten arbetar med nyanlända i Tibro som har fått uppehållstillstånd efter att ha varit asylsökande eller om man är anhörig till någon som varit asylsökande.

 

Integrationsenhetens uppdrag är att erbjuda råd och stöd i olika frågor som är aktuella för nyanlända i Sverige. Även viss praktisk hjälp i samband med flytt till Tibro kan vara aktuell. Integrationsenheten tillhör kommunledningskontoret och samverkar med kommunens olika förvaltningar. Enheten har det övergripande ansvaret för kommunens integrationsarbete.

Integrationsutvecklare

Integrationsutvecklaren arbetar strategiskt och kommunövergripande med frågor som rör integration och mångfald. Integrationsutvecklaren har samlad kunskap om kommunens integrationsarbete och har en rådgivande funktion mot kommunens alla målgrupper. Omvärldsbevakning är ett av uppdragen för att hålla kommunens berörda parter uppdaterade kring nya lagar, förordningar och avtal som rör integrationsarbetet.

Integrationsamordnare

När en nyanländ flyttar till Tibro kommun är denne person välkommen att kontakta kommunens integrationssamordnare som bokar in ett besök. Vid behov ingår tolk. Integrationssamordnaren ger råd och stöd kring frågor som berör den nyanländas första år i Tibro. Den nyanlände får information om olika myndigheters och förvaltningars ansvarsområden inom integrationsområdet. Exempelvis ges information om Arbetsförmedlingens uppdrag och hjälp ges vid anmälan av barn till skola och förskola. Integrationssamordnaren arbetar för att nyanlända ska få ett självständigt liv i Tibro och är behjälplig under den processen. Om du som nyanländ är osäker på vart man ska vända sig gällande en viss fråga är du välkommen att kontakta Integrationssamordnaren för att bli rätt vägledd.

Samordnare Kulturvän Tibro

Efter att man som nyinflyttad i Tibro har påbörjat sin svenskutbildning och vill lära känna andra Tibrobor som bott längre i Sverige kan man vända sig till  samordnaren för Kulturvän Tibro. Kulturvän Tibro är ett så kallat språkvänsprojekt som syftar till ett ökat utbyte mellan nyanlända och etablerade kommuninvånare. Därtill har projektet ett nära samarbete med civilsamhället och olika föreningar i Tibro. Är du intresserad av att delta i projektets aktiviteter och studiecirklar kan du gå in på Kulturvän Tibros Facebooksida www.facebook.com/kulturvantibro för att få information. Du kan även läsa mer om projektet i spalten till vänster. Där hittar du också webbanmälan och pdf-utskrift ifall du vill bli Kulturvän.

Integrationsenhetens samverkansparter

Handläggare på Socialtjänsten

I väntan på etableringsplan när en nyanländ precis har flyttat till Tibro, under det så kallade ”glappet”, kan denne behöva ansöka om försörjningsstöd. Detta ansvarar en myndighetshandläggare på Socialtjänsten för. Myndighetshandläggaren utreder rätten till försörjningsstöd och arbetar nära integrationssamordnaren. Vid ett första möte med Integrationssamordnaren deltar även myndighetshandläggaren.

Etableringsplanen och etableringsersättning pågår som längst två år med undantag för föräldralediga som kan förlänga sin etableringstid. Om den nyanlände därefter saknar inkomster till sin försörjning så kan denne person vända sig till myndighetshandläggaren för att ansöka om ekonomiskt bistånd.

Praktiksamordnare på Arbetsmarknadsenheten

På Arbetsmarknadsenheten jobbar en praktiksamordnare med uppdrag att hitta praktikplats och arbete till nyanlända inom etableringen i Tibro kommun. Praktiksamordnaren samverkar med företag,Tibro kommun som arbetsgivare samt med Arbetsförmedlingen för att matcha rätt praktikant/arbetssökande med rätt praktikplats/arbetsplats.

 

 

  
Sidansvarig: Emma Gustafsson Publicerad: 2015-09-21 Skriv ut

Kontaktinformation

Time Berisha Integrationssamordnare Skicka e-post till Time Tel: 18185

Hanna Larsson Integrationssamordnare/Samordnare Kulturvän Skicka e-post till Hanna Tel: 18140

Emma Gustafsson Integrationsutvecklare Skicka e-post till Emma Tel: 18188