Varsamhet

Bevara byggnader med varsamhet

Ändringar av befintliga byggnader ska utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag beaktas och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas till vara. Det gäller både in- och utvändiga ändringar och oavsett om bygglov krävs eller inte. Kravet på varsamhet är inte ett förbud att ändra men de ändringar som görs ska utgå från byggnadens förutsättningar.
 
Det är byggherren som har ansvaret för att även dessa krav blir uppfyllda. I samband med bygglovsansökan prövas bl.a. om varsamhetskraven tillgodosetts.
 
Byggnader som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.
 
Byggsamrådet är också ett lämpligt tillfälle att diskutera varsamhetsfrågor

Till höger finns en folder från "Moderna Västra Götaland", som är ett samverkansprojekt där 1900-talets historia står i fokus. Foldern, "Har du tänkt på att det här är ett kulturarv?", vill inspirera till varsam vård och utveckling av husen i Västra Götaland. Foldern har bekostats av Länsstyrelsen.

Sidansvarig: Katarina Kjellberg Publicerad: 2017-06-05 Skriv ut

Kontaktinformation

Kenneth Franzén Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare Skicka e-post till Kenneth Tel: 18151

Bo Jonsson Stadsarkitekt Skicka e-post till Bo Tel: 18149

Länkar till andra webbplatser