Vad får du bygga utan bygglov?

Gäststuga

I anslutning till en- och tvåbostadshus får vissa åtgärder utföras utan bygglov. Det krävs dock en anmälan för komplementbostadshus (Attefallshus) på max 25 m2, en tillbyggnad på max 15 m2 eller inredning av ytterligare en bostad efter den 2 juli 2014.

Läs mer om anmälan och de nya reglerna från 2014-07-02 under "Bygglov eller anmälan"

Du får utan bygglov bygga uteplats med mur eller plank som inte är högre än 1.8 meter. Muren eller planket får inte sträcka sig mer än 3,6 meter ut från huset och inte närmare tomtgränsen än 4.5 meter.

Du får bygga skärmtak över uteplatsen, altanen, balkongen eller entréen om taken inte är större än totalt 15 kvadratmeter. Skärmtaket får inte heller sträcka sig närmare tomtgränsen än 4.5 meter.

Med grannars medgivande kan du bygga närmare än 4,5 meter från tomtgräns, dock inte närmare än 1,0 meter, utom i särskilda fall.

I en- eller tvåbostadshusets omedelbara närhet får du sätta upp max 2 fristående komplementbyggnader (s.k. friggebodar) med sammanlagd byggnadsarea på högst 15 kvadratmeter. Den största höjden från mark till taknock får vara 3 meter. Byggnaden eller byggnaderna får inte placeras närmare tomtgränsen än 4.5 meter. Det krävs tillstånd enligt Miljöbalken inom strandskyddsområde eller enligt Väglagen om placeringen sker nära allmän väg. Kontakta Byggnadsnämnden för besked om vad som gäller ditt projekt.

Utanför detaljplan och utanför sammanhållen bebyggelse*  får du utan bygglov, göra mindre tillbyggnader av småhus och komplementbyggnader. Du får också uppföra helt fristående komplementbyggnader i omedelbar närhet av bostadshuset. Det tillförda får dock inte dominera över det ursprungliga huset. Kontakta alltid kommunen för information om vad som gäller i ditt fall.

* Byggnadsnämnden kan upplysa om var sammanhållen bebyggelse finns.

Sidansvarig: Katarina Kjellberg Publicerad: 2017-06-05 Skriv ut

Kontaktinformation

Kenneth Franzén Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare Skicka e-post till Kenneth Tel: 18151

Bo Jonsson Stadsarkitekt Skicka e-post till Bo Tel: 18149

Tjänster och information