Ansökan om bygglov eller anmälan

Byggnation_i_Bråbacka

Kontakta Samhällsbyggnad i Tibro kommun om du är osäker på om bygglov eller anmälan behövs.

Bygglov

En tidig kontakt med kommunen brukar underlätta bygglovsprövningen. Du kan begära ett villkorsbesked av kommunen om du i förväg vill veta om bygglovet kommer att innehålla särskilda villkor, t.ex. hisskrav, ny va-anläggning, rivning av byggnad, ny utfart, marksanering mm.

Från det att du lämnat in din ansökan eller anmälan har vi tio veckor på oss att handlägga ditt ärende. Om din ansökan behöver kompletteras med uppgifter räknas tiden efter det att kompletteringarna kommit in. Behövs mer utredning har vi möjlighet att förlänga handläggningstiden med ytterligare tio veckor. När vi fått en fullständig ansökan skickar vi ett mottagningsbevis.

Bygger du utan lov drabbas du av mycket höga sanktionsavgifter i efterhand.

Grundläggande krav

En bygglovsansökan kan se ut på olika sätt.
Om du följer nedanstående anvisningar underlättas processen. I normalfallet krävs följande handlingar:

  1. Ansökan om bygglov.

     Fyll i blankett som finns under "tjänster och information"
  2. Måttsatt situationsplan inritad på nybyggnadskarta eller förenklad nybyggnadskarta.

    Läs mer och hämta hem blanketter under rubriken "Nybyggnadskarta/förenklad nybyggnadskarta" under "tjänster och information". Du kan även kontakta någon av mätningsingenjörerna i kontaktlistan
  3. Bygglovsritningar i skala 1:100 innehållande måttsatt plan, fasader med material och ev. färg och en principsektion med huvudmått.

    Användningen av varje rum ska anges på planen.
  4. Kontrollera med Samhällsbyggnad om du behöver fler tillstånd t.ex. för livsmedelhantering, enskilt avlopp, utfart till allmän väg, strandskyddsdispens mm.

Titta gärna på våra exempelritningar under "tjänster och information".

Anmälan

En anmälan kräver i regel enklare handlingar. Kommunen ska dock tydligt kunna utläsa vad anmälan avser och hur denna ska utföras.
När det gäller byggnader berörda av ändringen av bygglagsstiftningen 2014-07-02, bl.a. "Attefallshus",  ska följande lämnas in tillsammans med anmälan: Tomtkarta, plan‐ och fasadritningar, teknisk beskrivning och kontrollplan.
En anmälan ska handläggas inom fyra veckor från det att fullständiga och korrekta handlingar är inlämnade.
Läs mer om de nya reglerna på sidan "Bygglov eller anmälan?"

Kontakt

Samhällsbyggnad har öppet vanlig kontorstid, men ring före om du vill ta personlig kontakt och vill vara säker på att vi finns på plats.
Bygglovsansökan eller anmälan skickas tillsammans med övriga handlingar och kartor i två exemplar till Byggnadsnämnden.

Sidansvarig: Katarina Kjellberg Publicerad: 2017-06-04 Skriv ut

Kontaktinformation

Kenneth Franzén Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare Skicka e-post till Kenneth Tel: 18151

Bo Jonsson Stadsarkitekt Skicka e-post till Bo Tel: 18149

Göran Lundqvist Mätningsingenjör Skicka e-post till Göran Tel: 18143

Katarina Kjellberg Mätningsingenjör Skicka e-post till Katarina Tel: 18103

Byggnadsnämnden Besöksadress: Centrumgatan 17 Postadress: 543 80 Tibro Tel: 0504-18000