Kommunstyrelsen föreslår att den nya F-6-skolan placeras vid Baggebolet

Karta med förslagen på var Tibros nya grundskola ska placeras.

Tibros nya F-6-skola bör placeras vid Baggebolet vid Hörnebovägen. Det fastställde kommunstyrelsen den 11 april. Åse Nicklasson (SD) reserverade sig mot beslutet.

Projektgruppen, som ansvarar för planeringen av den nya grundskolan, har under året utrett möjliga placeringar för den nya grundskolan tillsammans med kommunens stadsarkitekt och tjänstemän från berörda förvaltningar. Två av placeringarna har utretts extra noga:

  • Alternativ 4 - Baggebolet vid Fågelviksleden och Hörnebovägen
  • Alternativ 8 - Fågelviksskogen i direkt anslutning till Fågelviksgymnasiet och Sporthallen 

Tillgänglighet, trafiksäkerhet, tekniska förutsättningar,
utemiljö och samordningsvinster har utvärderats

Placeringarna har utvärderats utifrån en rad olika faktorer. Utvärderingen visar att:

  • båda placeringarna möjliggör en god geografisk spridning av den beslutade skolan, skola 1, och den tilltänkta skola 2.
  • markförhållandena och möjligheten till teknisk försörjning, det vill säga anslutning till vatten, avlopp och fjärrvärme, är likvärdiga på båda tomterna.
  • det går att uppnå god trafiksäkerhet och tillgänglighet på båda platserna.

För- och nackdelar med Baggebolet

Den stora tomten vid Baggebolet innebär att den nya skolan kan placeras och utformas på ett sätt som tillgodoser alla de pedagogiska och praktiska önskemål och krav som berörda verksamheter har. Möjligheterna till samordning av personal och lokaler blir dock inte lika stora som om den nya skolan skulle placeras i Fågelviksskogen.

Den nya skolan skulle knyta samman Tibro tätort med Hörnebo. Framtida villabebyggelse i området föreslås i dagens översiktsplan och det skulle vara möjligt att både anlägga och marknadsföra nya villatomter parallellt med att skolan byggs.

Den aktuella tomten är lätt att nå med bil och buss, men nya gång- och cykelvägar behöver anläggas för att alla barn ska få en säker skolväg. 

För- och nackdelar med Fågelviksskogen

Skolan skulle placeras i direkt anslutning till befintliga idrottsanläggningar och actionparken, vilket innebär att möjligheterna att samutnyttja lokaler och personal är stora. Vid utformningen av skolbyggnaden behöver man dock ta hänsyn till närliggande bebyggelse.

Arena Fågelvikskonceptet kan förverkligas. Den bärande tanken med detta koncept är att både lokaler och idrottsanläggningar ska användas av skolan på dagtid och av Kultur & Fritid och föreningslivet på kvällar och helger.

En förutsättning för den här placeringen är att årskurs 7-9-verksamheten flyttas från Nyboskolan till Fågelvik. Det finns då en risk att koncentrationen av elever upplevs för hög på en liten yta och att den nya F-6-skolan och 7-9-skolan upplevs som en samlad F-9-skola. 

Arena Fågelvik kan förverkligas på olika sätt

I beslutsunderlaget framhålls att det är möjligt att förverkliga Arena Fågelvikskonceptet även om den nya skolan skulle placeras vid Baggebolet. Det kan ske genom att verksamheten på Nyboskolan, kommunens fritidsgårdar och musikskolan flyttas till Fågelvik och att även kanslilokaler för idrottsföreningar inryms där.

Kommunfullmäktige beslutar om skolplacering den 24 april

Kommunfullmäktige kommer att fatta beslut om var den nya F-6-skolan ska placeras den 24 april. När placeringsfrågan behandlades i kommunstyrelsen den 11 april valde samtliga kommunstyrelseledamöter utom Åse Nicklasson (SD) att förorda alternativ 4, Baggebolet.

Åse Nicklasson föreslår att skolan ska placeras i Fågelviksskogen, men inte att Nyboskolan ska flyttas till Fågelviksgymnasiet.

När placeringen av den nya skolan har fastställts påbörjas arbetet med att ta fram en ny detaljplan för det aktuella området. Detaljplaneprocessen planeras vara klar i slutet av 2017.

Sidansvarig: Christina Froh Publicerad: 2017-04-12 Skriv ut

Kontaktinformation

Rolf Eriksson Kommunalråd Skicka e-post till Rolf Tel: 18115

Samuel Willner Projektledare för Tibros nya F-6-skola Skicka e-post till Samuel Tel: 0504-181 57

Josefin Karlsson Kommunsekreterare Skicka e-post till Josefin Tel: 18134