Psykolog

Psykologen arbetar utifrån kunskap om människans psykologiska utveckling, för att främ­ja utveckling eller undanröja hinder för utveckling.

Psykologer har en veten­ska­pligt grundad kunskap för att utreda/undersöka eller åtgärda/behandla individer eller grupper av individer och arbetet kan ske på tre olika nivåer: organisationsnivå, grupp­nivå och individnivå.

Psykologen arbetar i grundskolan och gymnasiet med enskilda elever, grupper och personal och sker genom:

 • samtal, observation, kartläggning, utredning,
 • konsultation, handledning
 • rådgivning till elever och föräldrar
 • att bidra med psykologisk kunskap i elevhälsans arbete och konferenser
 • utbildning och fortbildning av skolpersonal
 • att delta i projekt/nätverk inom skolans elevhälsa ex. mot mobbning
 • kris- och konflikthantering, debriefing
 • att tillföra psykologisk kunskap gällande ledarskaps- och organisationsutveckling
 • att tillföra psykologisk kunskap ex. i utformande av styrdokument, handlings­planer, policyfrågor och resursplanering för elever i behov av särskilt stöd

Med olika frågeställningar:

 • inlärningssvårigheter
 • samspels/relationssvårigheter
 • svårt med koncentration och uppmärksamhet
 • rädsla eller ångest
 • stress
 • nedstämdhet
 • utåtagerande beteende - varför?
 • bearbetning av det som inträffat

Och framför allt:

 • hur skall man hantera den uppkomna situationen?
 • hur kan man stötta och hjälpa eleven till en bättre skolsituation?
 • hur går man vidare?

Psykologen arbetar tillsammans med:

 • elevhälsoteamen: specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, studie- och yrkesvägledare, skolläkare
 • lärare, rektorer, fritidspersonal m.m.
 • elever och föräldrar
 • externa instanser: Primärvård, Ungdomsmottagning, Fältassistenter, BUP, VUP, Socialtjänst, Barnmedicinmottagning m.m.

Om du, som förälder, har frågor eller funderingar, så kan du börja med att ta kontakt med ditt barns förskollärare, lärare eller skolsköterska.

Sidansvarig: Susanne Jörgensen Publicerad: 2016-12-06 Skriv ut

Tjänster och information